SM – Stwardnienie rozsiane – jak pomóc ?

Stwardnienie rozsiane

Czym jest stwardnienie rozsiane ( SM )

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM, ang. multiple sclerosis, MS) – przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia (demielinizacji i rozpadu aksonów) tkanki nerwowej. Choroba ma najczęściej przebieg wielofazowy z okresami zaostrzeń i poprawy. Częstość jej występowania zależy od rejonu geograficznego i waha się od 2 do 150 na 100 000 ludności w zależności od kraju i konkretnej populacji[1]. Stwardnienie rozsiane zostało po raz pierwszy opisane w 1868 roku przez Jeana-Martina Charcota. Dotyczy najczęściej osób młodych, ze szczytem występowania między 20. a 40. rokiem życia, i nieznaczną przewagą zachorowań u kobiet niż mężczyzn. W ogólnym rozumieniu SM jest chorobą dotyczącą komórek nerwowych (neuronów), glejowych (oligodendrocyty), komórek odpornościowych mózgu (mikroglej) w której dochodzi do uszkodzenia otoczki mielinowej wokół wypustek komórek nerwowych, co powoduje niemożność prawidłowego przekazywania impulsów wzdłuż dróg nerwowych w mózgowiu i rdzeniu kręgowym. Nazwa „stwardnienie rozsiane” odzwierciedla rozsianie procesu patologicznego w różnych miejscach układu nerwowego, jak również rozsiew zmian w czasie. Aktualnie uważa się, iż stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu, w tym przypadku w tkance nerwowej. Mniej powszechny jest pogląd o neurodegeneracyjnym charakterze o niejasnym podłożu metabolicznym. Rozważa się również rolę zakażeń wirusowych (np. wirusem Epsteina-Barr) pewnych innych nieznanych czynników środowiskowych. Niektórzy wskazują również na znaczenie niedoboru witaminy D przede wszystkim w dzieciństwie. Najnowsze doniesienia wskazują również że przyczyną SM może być przewlekła mózgowo – rdzeniowa niewydolność żylna (CCSVI). Stwardnienie rozsiane może powodować wiele objawów i zespołów objawów; najczęściej są to zaburzenia ruchowe, czuciowe, móżdżkowe (zaburzenia równowagi), zaburzenia widzenia, zaburzenia autonomiczne, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne: zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju. Częstym objawem jest również przewlekłe zmęczenie. Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u osób młodych, aczkolwiek wielu pacjentów może doświadczać łagodnego przebiegu.

Wikipedia o przyczynach choroby stwardnienia rozsianego

Patofizjologia

Demielinizacja w stwardnieniu rozsianym. Barwienie mieliny Klüvera-Barrera, Dostrzegalne odbarwienie w miejscu zmiany (oryginalne powiększenie 1:100).

Demielinizacja w stwardnieniu rozsianym. Barwienie immunohistochemiczne na CD68 ujawnia makrofagi (brązowe) w miejscu zmiany (oryginalne powiększenie 1:100).

Chociaż dużo wiadomo na temat mechanizmów uszkodzeń zachodzących w stwardnieniu rozsianym, to przyczyny występowania stwardnienia rozsianego nie są znane. W chorobie tej dochodzi do degeneracji mieliny (substancji tłuszczowej pokrywającej aksony komórek nerwowych). Według ściśle immunologicznej teorii tłumaczącej patogenezę SM w inicjacji procesu zapalnego główną rolę odgrywają komórki T. U chorych regulatorowe limfocyty T posiadają kilkukrotnie mniejszą zdolność hamowania podziałów innych limfocytów[48]. Limfocyty rozpoznają mielinę jako obcą substancję i kierują przeciwko niej swoją odpowiedź. Zainicjowany proces zapalny angażuje także inne komórki układu odpornościowego, jak również cytokiny i przeciwciała. Zostaje naruszona bariera krew-mózg, co z kolei sprzyja takim uszkadzającym procesom, jak obrzęk, aktywacja makrofagów, i silniejsza aktywacja cytokin i enzymów niszczących tkanki, jak metaloproteinazy. Niedobór kwasu moczowego być może ma w tym swój udział[49]. Wiadomo, że we wczesnych okresach choroby zachodzi proces remielinizacji, jednak oligodendrocyty, które pierwotnie tworzą osłonkę mielinową, nie są w stanie całkowicie odbudować zniszczeń. Nowo utworzona osłonka mielinowa jest cieńsza i często nie pełni funkcji tak dobrze, jak wcześniej. Kolejne rzuty choroby doprowadzają do coraz mniejszej skuteczności remielinizacji, aż w jej miejscu (wokół aksonu) nie powstanie rodzaj blizny, tzw. blaszka lub plaka, do czego dochodzi w jednym z czterech typowych wzorców[50]. Ośrodkowy układ nerwowy teoretycznie powinien dysponować komórkami pnia o zdolności przekształcenia się w oligodendrocyty, ale sądzi się, że nieznany czynnik nie dopuszcza tych komórek w zajęte obszary mózgu. Zmiany w SM charakteryzują się predylekcją do pewnych obszarów mózgowia, którymi są:

Sam akson również może ulec zniszczeniu[51]. Często mózg ma zdolność kompensacji zaistniałych ubytków funkcji; określa się to jako neuroplastyczność. Objawy SM rozwijają się jako wyraz kumulacji licznych uszkodzeń w mózgowiu i rdzeniu kręgowym. Ich zmienna liczba i lokalizacja to powód, dla którego poszczególni chorzy prezentują tak odmienne nasilenie objawów.

Etiologia

Zidentyfikowano wiele czynników ryzyka dla SM, ale nie udało się znaleźć jednej bezpośredniej przyczyny choroby. Przypuszczalnie SM rozwija się jako wynik współdziałania czynników środowiskowych i predyspozycji genetycznych. Różne teorie próbują wyjaśnić, na podstawie uzyskanej wiedzy na temat schorzenia, w jaki sposób dochodzi do rozwoju choroby. Najpopularniejsza jest teoria autoimmunologiczna; wiele hipotez przyczyn SM upatruje w nieadekwatnej odpowiedzi układu odpornościowego organizmu na jeden lub wiele działających czynników środowiskowych[52]. Wciąż proponowane są alternatywne teorie, jako że obecnie stosowane terapie oparte na immunomodulacji i immunosupresji są zbyt mało skuteczne, by można było uznać mechanizm autoimmunologiczny za wystarczający[53][54][55].

Czynniki środowiskowe

Najpopularniejsze hipotezy to te o udziale infekcji wirusowej lub reaktywacji utajonego zakażenia retrowirusowego, które miałyby zainicjować późniejszą odpowiedź układu odpornościowego. Na poziomie molekularnym istniałoby podobieństwo między antygenem wirusa a własnym antygenem komórek ośrodkowego układu nerwowego, co wyjaśniałoby skierowanie odpowiedzi układu odpornościowego przeciwko własnym komórkom. Ponieważ SM występuje częściej u ludzi żyjących dalej od strefy równikowej, postulowano udział obniżonej ekspozycji na światło słoneczne w patogenezie SM[56], np. za sprawą obniżonej syntezy witaminy D3. Teorię tę wspierają niedawne odkrycia, wskazujące, że witamina D jest istotnym regulatorem układu odpornościowego. Duże badanie przeprowadzone w 2006 roku przez Harvard School of Public Health wykazało większe ryzyko zachorowania przy niskim poziomie witaminy D tylko wśród białych, a nie czarnych[57]. Badanie z 2007 roku wykazało, że przy braku predyspozycji genetycznych ekspozycja na światło słoneczne w dzieciństwie zmniejsza ryzyko zachorowania na SM[58][59]. Ponieważ SM jest częstsza u jedynaków, inna hipoteza mówi, że zmniejszona ekspozycja na antygeny czynników zakaźnych w dzieciństwie ma związek z późniejszą predyspozycją do nieadekwatnej odpowiedzi immunologicznej, mającej miejsce w SM. Wyjaśniać mogłaby to dysproporcja między limfocytami Th1 zwalczającymi infekcje a limfocytami Th2, bardziej aktywnymi w alergiach i mającymi większy udział w autoagresji. Inne teorie przedstawiają SM jako wyraz odpowiedzi immunologicznej na przewlekłe zakażenie. Współistnienie SM z infekcją wirusem Epsteina-Barr sugeruje udział EBV w patogenezie SM przynajmniej u części pacjentów[60]. Nadal spotyka się teorie, że SM może się rozwinąć pod wpływem przewlekłej infekcji krętkami, którą to hipotezę wspiera badania na małych grupach pacjentów, u których z płynu mózgowo-rdzeniowego izolowano postaci przetrwalnikowe bakterii[61]. Z hodowli tych przetrwalników uzyskano krętki. Inną bakterią, której udział w patogenezie SM wysuwano, jest Chlamydophila pneumoniae; DNA tej bakterii izolowano wielokrotnie z płynu mózgowo-rdzeniowego pacjentów z SM, a w jednym badaniu udowodniono, że prążki oligoklonalne u 14 z 17 przebadanych pacjentów w istocie składały się z przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom Chlamydophila[62]. Silny stres też może być czynnikiem ryzyka SM. Badanie przeprowadzone w Danii wykazało, że rodzice którzy przeżyli nagłą śmierć dziecka mieli 50% większe ryzyko zachorowania na SM[63]. Palenie tytoniu może być niezależnym czynnikiem ryzyka stwardnienia rozsianego[64].

Czynniki genetyczne

SM nie jest uważane za chorobę dziedziczną. Gromadzone są jednak dowody na udział czynników genetycznych w predyspozycji do zachorowania na tę chorobę. W niektórych populacjach, takich jak Romowie, Inuici i Bantu, zachorowania na SM występują rzadko. Zapadalność na SM u Indian i Azjatów również jest niska. Szacunkowa częstość SM w populacji wynosi mniej niż 0,1%[potrzebne źródło]. Jeżeli w rodzinie choruje jedna osoba, jej krewni pierwszego stopnia są obarczeni 1-3% ryzykiem zachorowania. U bliźniąt jednojajowych prawdopodobieństwo wystąpienia SM u drugiego z bliźniąt jeśli pierwsze choruje wynosi około 30%, u bliźniąt dwujajowych prawdopodobieństwo zachorowania obojga jest bliższe temu występującemu u dwójki niebliźniaczego rodzeństwa i wynosi około 4%. Fakt niestuprocentowego występowania choroby u bliźniąt jednojajowych sugeruje, że czynniki genetyczne mają ograniczone znaczenie w predyspozycji do choroby. Należy brać pod uwagę, że mogą tu odgrywać rolę czynniki środowiskowe, wspólne dla wychowujących się razem bliźniąt, a także że możliwy jest bezobjawowy przebieg choroby przez dłuższy okres życia. Geny wrażliwości i oporności (z ang. multiple sclerosis suscebility genes) – kolejne doniesienia, iż w rozwój SM zaangażowanych jest więcej niż jeden gen pochodzą z badań u rodzin, w których więcej niż jeden członek chorował na SM. W wielu badaniach wykazano, iż pacjenci z SM dziedziczą pewne regiony genów częściej niż ogólna populacja. Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszy się region chromosomu 6, w którym znajdują się geny głównego układu zgodności tkankowej (HLA). Kodowane tam białka są istotnymi dla funkcjonowania układu odpornościowego. Uważa się, że być może pewien zestaw HLA może mieć działanie selekcjonujące do 15 roku życia – tzn. może uwrażliwiać lub uodparniać organizm przed określonymi zakażeniami wirusowymi, bowiem układ HLA może odpowiadać za obecność receptorów i przeciwciał przeciw antygenom wirusowym. Poza tymi białkami w regionie tym są kodowane także inne proteiny niezwiązane z układem odpornościowym. Antygeny HLA u pacjentów z SM różnią się u chorych. Badania w północnej Europie i Ameryce wykazały istnienie trzech antygenów HLA częstszych w SM niż w populacji ogólnej. Badania w USA dowiodły także, że często u chorych stwierdza się więcej niż jeden z tych trzech antygenów HLA. Istnieją przesłanki ku temu, by przypuszczać, że układ HLA koreluje z przebiegiem choroby. Duże badanie na 334 923 polimorfizmach pojedynczego nukleotydu (SNP) u 931 rodzin wykazało, że poza HLA-DRA są dwa geny, których SNP mogą predysponować do SM. Są to geny IL2RA (kodującego podjednostkę receptora IL-2) i IL7RA (podjednostki receptora IL-7). Mutacje w tych genach już wcześniej powiązano z cukrzycą typu 1 i innymi chorobami autoimmunologicznymi; potwierdzałoby to autoimmunologiczny charakter SM[65]. Badania nad rodzinnymi przypadkami SM i badania porównujące ekspresję genów u ludzi z SM i u myszy z EAE sugerują, że inne locus związane z predyspozycją do SM znajduje się na chromosomie 5. Inne loci na chromosomach 2, 3, 7, 11, 17, 19 i X zostały wskazane jako potencjalne loci genów biorących udział w patogenezie schorzenia. Badania te umacniają teorię o wieloczynnikowej etiologii SM. Rozwój choroby wydaje się zależeć od interakcji szeregu genów, z których każdy osobno ma raczej niewielki wpływ na rozwój SM. Dalsze badania są konieczne, by określić jakie geny znajdują się we wskazanych loci, jaka jest ich funkcja, i w jaki sposób zależności tych genów i czynników środowiskowych prowadzą do rozwoju choroby.

Leki na stwardnienie rozsiane są nieskuteczne i powodują potworne szkody w organizmie?!

leki są niekuteczne na stwardnienie-rozsiane Lekarstwa na tę chorobę proponowane przez koncerny farmaceutyczne to koszt około 10.000 zł na miesiąc. Nie są one skuteczne, nie przynoszą ulgi chorym, za to powodują poważne działania niepożądane. Powodują one depresję, pogorszenie sprawności, zniszczenie wątroby, i nowotwory u większości „leczonych” w ten sposób. Jak i inne skutki uboczne. W przypadku wielu lekarstw lista działań niepożądanych jest bardzo długa źródło: https://kefir2010.wordpress.com/2015/04/04/leki-na-stwardnienie-rozsiane-sa-nieskuteczne-i-powoduja-potworne-szkody-w-organizmie/

jedna z rąk przestaje drżeć i pacjent może sam pokroić sobie mięso i samodzielnie zjeść zupę, chodzi coraz lepiej.. 55 przypadków choroby
… Jedna z rąk przestaje drżeć i pacjent może sam pokroić sobie mięso i samodzielnie zjeść zupę, Chodzi coraz lepiej…” – to wynik leczenia jednego z przypadków, które opiasne są poniżej:

STWARDNIENIE ROZSIANE JEST ULECZALNE – dr C. Kousmine

Stwardnienie rozsiane, lub inaczej SM a chroniczne zatrucie jelit Stwardnieniem rozsianym nazywamy schorzenie charakteryzujące się pojawianiem się niewielkich i nierównomiernie rozsianych zabliźnionych powierzchni w ośrodkach nerwowych. Klinicznie, choroba ta objawia się przez niewydolność układu nerwowego pozostającą w ścisłym związku z rozmieszczeniem blizn, które mogą się znajdować w mózgu, w móżdżku, w rdzeniu lub w rdzeniu kręgowym, różnorodne formy paraliżu, najczęściej spastyczne, drżenie w czasie wykonywania zamierzonych ruchów, utrata równowagi i chwiejny chód, porażenie nerwu wzrokowego z pogorszeniem widzenia, oczopląs, są najczęstszymi objawami tej choroby. Bardzo kapryśny przebieg jest charakterystyczny dla stwardnia rozsia¬nego. Istnieją dwie zasadnicze formy tej choroby. Pierwszy postępuje skokowo, a pogorszenia następują w dłuższych lub krótszych odstępach czasu. Na początku są one stosunkowo, odległe jedne od drugich, i w okresach, które je dzielą, objawy mogą całkowicie ustąpić po kilku dniach lub tygodniach. Potem stają się coraz częstsze i zaburzenia nerwowe nie znikają całkowicie między kolejnymi atakami choroby. Skutki sumują się i z biegiem lat ogólny stan chorego pogarsza się. W formie drugiej, pojawiają się naj¬pierw bardzo nieznaczne objawy, które ulegają stopniowemu pogorszeniu, jak się zdaje nieodwracalnemu . Obie te formy, nie leczone w odpowiedni sposób prędzej czy później kończą się inwalidztwem lub kalectwem. Z nielicznymi wyjątkami, długość życia nie u1ega wcale, lub prawie wcale skróceniu. Jeszcze dzisiaj w literaturze medycznej spotykamy stwierdzenie, że stwardnienie rozsiane jest chorobą nieznanego pochodzenia /być może samo-odporna/ o przebiegu i objawach niemożliwych do przewidzenia, i dla której żadne leczenie przyczynowe a więc skuteczne, nie jest znane. Dziś już nie jest to zgodne z prawdą. Tak jak rak i postępujący przewlekły gościec stawowy, stwardnienie rozsiane jest choroba cywilizacyjną. Częstotliwość jej występowania wzrasta. Jej przyczyn należy szukać w jelitach w których zawartość stanowi zasadniczą część naszego otoczenia, z którym nasz organizm pozostaje w szczególnie bliskim związku, i które, w wyniku zaburzeń trawiennych, zawiera substancje i mikroorganizmy szkodliwe i mogące się przedostać do wnętrza ciała. Od stu pięćdziesięciu lat, ludy Europy zachodniej, zmieniły w sposób szkodliwy swój sposób odżywiania się. Wprowadzały coraz bardziej wyrafinowane pokarmy /cukier, biała mąka itd./, z których usunięto witaminy i oligo-elementy, nieodzowne katalizatory do podtrzymania dobrego zdrowia. Coraz częściej spożywają kon¬serwy. Poza tym, druga wojna światowa przyniosła zasadniczą zmianę w sposobie przygotowywania tłuszczów: otrzymano wówczas oleje roślinne metodą na gorąco /160 -200°/. Wydajność ziaren roślin oleistych Podwoiła się, ale kwasy tłuszczowe nienasycone podstawowe w nich zawarte /kwasy linolowy i linolenowy/ zostały zmienione niekorzystnie. I tak, kwasy te podgrzane przechodzą z formy cis-cis, aktywnej biologicznie – a więc zdolne, przechodzenia do struktur komórkowych i do tworzenia, na przykład, prostaglandyn /hormonów komórkowych/ – w formę cis-trans, trwalszą i nieaktywną. A przecież wiemy, że przy stwardnieniu rozsianym, dotknięta jest najpierw powłoczka mielinowa włókien nerwowych, która nie może się odbudować z braku kwasów tłuszczowych nienasyconych pochodzących z pożywienia, aktywnych biologicznie. Do tych zniekształceń sposobu odżywiania doszło nadużywanie mięsa /spożywanego niekiedy aż do trzech razy dziennie w nadmiernych ilościach, nadużywanie tłuszczów zwierzęcych /zwłaszcza masła, które zawiera substancję powodującą przepuszczalność jelit – kwas masłowy/, nadużywanie tłuszczów zwanych roślinnymi, a pochodzących z olejów rafinowanych w wysokich temperaturach i w kontakcie z niklem i wodorem i których, wzór chemiczny staje się w ten sposób sprzeczny z naturą. Równolegle do tego zepsucia obyczajów dotyczących, odżywiania się, częstość występowania raka przeszła z 4% do 250% ludności, gośćców i stwardnienia rozsianego rozwija się analogicznie. Obecnie ocenia się na 5000 liczbę osób dotkniętych SM w Szwajcarii , 50.000 we Francji i około 200.000 w USA. Dwa szkodliwe skutki wypływają z jednego sposobu odżywiania się: a/ chroniczne zaburzenia trawienne, które objawiają się albo zatwardzeniem, albo biegunkami, albo też przemiennie przez obydwa te zaburzenia, którym towarzyszy nadmierna i anormal¬na ilość gazów, obłożone /mniej lub bardziej/ język, często koloru „ścierki”, który świadczy o agresywnej i nienormalnej florze bakteryjnej jelit, stolec staje się śmierdząco-zgniły, o zapachu przyprawiającym o mdłości, choć normalny stolec ludzki prawie nie ma zapachu. b/ błona śluzowa jelitowa /której rozpostarta powierzchnia jak mówią fizjologowie, liczyłaby ok. 42 m2/, pokryta jest jedną tylko warstwą komórek . Jest ona tak delikatna, że odnawia się dwa dni . Przy niezdrowym, odżywianiu się organizm nie jest zdolny do normalnej błony śluzowej jelit. Ponieważ jej budowa jest nieprawidłowa, staje się ona przepuszczalna. W warunkach normalnych już przepuszcza ona mikroby, wirusy i substancje tok¬syczne, ale natura zapobiega temu prowadząc tak zanieczyszczony kres przez naczynia włoskowate wątroby, nazwane układem żyły zwrotnej. Znane są. wielkie możliwości oczyszczające i filtrujące tego narządu. Limfa pochodząca z jelit przechodzi przez system w organów limfatycznych o podobnym działaniu. Nieodpowiednie odżywianie się nieodwołalnie powoduje przeciążenie i osłabienie tych środków obrony organizmu. Opierając się na 25-letnim doświadczeniu klinicznym, doszłam do wniosku, że stwardnienie rozsiane jest wynikiem zatrucia pochodzenia jelitowego spowodowanego rozlicznymi czynnikami bakteryjnymi, wirusowymi lub chemicznymi, tak poważnymi, że nie mogą one być zneutralizowane przez normalne mechanizmy obronne, a dzieje się to w sposób nieregularny, co tłumaczy rozwój choroby przez nawroty, skokowo, albo też jednorazowo w sposób trwały, co powoduje progresję natężającą się. Leczenie proponowane przez medycynę oficjalną skupia się na systemie nerwowym, czyli na punkcie w którym gromadzą się szkodliwe substancje. Starają się one zmniejszyć lub ograniczyć reakcje na stan zapalny, spowodowany przez te substancje i mogą działać łagodząco i uśmierzająco. Leczenie przyczynowe Jego celem jest z jednej strony usunięcie i zlikwidowanie tworzenia się substancji szkodliwych w jelicie a z drugiej zapobieganie ich przenikaniu do organizmu. By tego dokonać trzeba wprzód usunąć źródło zatrucia jelitowego, a potem wyleczyć jelito. Przez 8 – 15 dni chory będzie przeprowadzał lewatywy oczyszczające /rumiankowe/ co wieczór 1,5 litra, w zasadzie i w tak oczyszczone jelito będzie wprowadzał na noc, przy pomocy gruszki niemowlęcej 60 ml. /4 łyżki do zupy/ oleju słonecznikowego wyciskanego na zimno, letniego. Olej ten, zawierający co najmniej 50% kwasów tłuszczowych nienasyconych, biologicznie czynnych, jest bakteriobójczy. Jest dobrze wchłaniany i pozwala na szybkie uzupełnienie braku witaminy F, tak powszechnego obec¬nie, który u chorych często objawia się niezaspokojonym pragnieniem i nienormalną suchością skóry. Skóra staje się łuszcząca, mączasta, zwłaszcza na nogach, często twarda jak podeszwa na stopach. Na początku, przez dwa lub trzy dni, zachęcam chorych by odżywiali się wyłącznie owocami świeżymi i to w niewielkich ilościach. Celem jest jak najszybsze zmodyfikowanie flory bakteryjnej jelit i zlikwidowanie zjawiska gnicia. Cel ten będzie osiągnięty gdy zniknie zgniły zapach stolca. Potem przez 2-3 miesiące należy zlikwidować spożywanie mięsa, ryb i drobiu, gdyż usuwane przez nas materie trujące pochodzą właśnie z tych produktów. Później chory nauczy się je od¬powiednio dawkować , tak by nie powtarzały się znowu zjawiska gnicia, tak bardzo dla niego niebezpieczne. Następnie trzeba zapobiec brakom w odżywianiu, poprzez powrót do normalnego odżywiania się, żywiąc się w sposób zdrowy, tak jak to czyniła ludność wiejska w ubiegłym wieku. Jeśli szybko pragniemy doprowadzić d równowagi tak zagrożone zdrowie, jest rzeczą konieczną zlikwidowanie trucizn nerwowych ta¬kich jak tytoń, alkohol, agresywne leki chemiczne /środki uspokajające itp./ a także wszelkie inne narkotyki. ¬Zalecana dieta Reguły, które należy zachowywać by zachować lub odzys¬kać zdrowie: Nie jeść gotowanych jajek /omletów na słoninie, sufletu z serem, biszkoptów itp./, czekolady, tłuszczów / z masłem włącznie/, alkoholu. Można pić mleko chude do woli, mało soli. Jedyne tłuszcze konieczne na 24 godziny: 1-2 łyżek do zupy olejów prasowanych na zimno i spożywanych na surowo w pokarmach /olej słonecznikowy, lniany lub, z kiełków pszenicy/. Otwarte opakowania powinny być trzymane w lodówce. Pierwsze śniadanie Lekka herbata + krem Budwig wedle następującego przepisu: 2 łyżeczki do kawy oleju lnianego /Biolin/ + 4 łyżeczki do kawy chudego białego sera, ubite na krem. Dodać sok z 1/2 cytryny, dojrzałego rozgniecionego banana lub łyżeczkę do kawy miodu. 1 łyżeczkę do kawy ziaren oleistych świeżo zmielonych /siemię lniane lub słonecznik, sezam, migdały, orzechy włoskie lub laskowe itp./, 2 łyżeczki do kawy ziarna nieczyszczonego, surowego świeżo zmielonego /kasza owsiana lub gryczana, ryż nieoczyszczony, jęczmień/ i świeże owoce. Obiad Żywić się owocami lub jarzynami świeżymi lub gotowanymi, wątróbką, mięsem i rybami chudymi, serami, a zwłaszcza serem białym /chudym/. Codziennie spożywać zboża pełne gotowane w zupach lub jako dodatki do dań, całe, lub zmielone, świeżo zmie¬lone /pszenica, żyto, owies, kukurydza, proso, gryka, ryż/. Kolacja Posiłek lekki, bez mięsa, wedle tych samych zasad. W przypadku braku apetytu rano, zredukować posiłek wieczorny do 1 owocu + 1 jogurt lub zupę zbożową np. Należy wiedzieć, że: 1. owies, czarny chleb, miód, figi, suszone. śliwki, gotowane jabł¬ka, sok pomarańczowy, rodzynki, sok winogronowy i cukier łatwo fermentują i powodują biegunkę; 2. ryż , czerstwy chleb, banany, surowe jabłka, pigwa, czarne jagody, marchewka, powodują zaparcia; 3. kapusta, kalafiory, ogórki, rzepa, rzodkiew, seler, fenkuł (koper włoski), cykoria, pomidory, szparagi, rzodkiewka, mogą być spożywane na surowo w sałatce; 4. tarta marchew doskonale pasuje do tartych jabłek; 5. jarzyny o gorzkim smaku powinny być wymieszane z sosem do sałaty na godzinę przed jedzeniem, sos robimy z oleju, ciepłej wody, cytryny /lub octu jabłkowego/, białego sera, i lubianych przypraw /musztarda, kapary itd./, orzechy, migdały, doskonale pasują do sałatek. Przepis na ciasteczka (placuszki) 2 części żyta lub prosa, owsa, ryżu, kukurydzy, gryki, 1 część pszenicy /ewentualnie białej mąki 1 łyżeczka do kawy/, 1 część ~mr.ui cv / ewentualnie białej mąki 1,5 łyżeczek do kawy, 1 część soji lub soczewicy /czarnej, brązowej lub czerwonej/, bób itd. Sól morska i do woli zioła aromatyczne lub rodzynki. Zrobić płynne ciasto, piec w piecyku do gofrów, uprzednio posmarowanym olejem. Takie nie tłuste odżywienie się, na bazie produktów świeżych. i naturalnych, powinno stać się zasadą na całe życie. Nie wymaga wyrzeczeń i powinno być stosowane, być może trochę mniej rygorystycznie, przez wszystkich członków rodzin., którzy będą się z tego powodu znakomicie czuli. W księgarniach znajdziecie dwie książki z przepisani kulinarnymi P. Jacqueline Gauthey-Urwyler, pod tytułem: 1. Manger sainement pour bien se porter /Odżywiać się zdrowo by się dobrze czuć/ 2. Manger et guerir / Jeść i wyzdrowieć/ Obydwie wydane przez wyd. Delchaux – Niestle. Neuchatel Szwajcaria. Zalecane lekarstwa Choć unormowany sposób odżywiania może wystarczać do podtrzy¬mania stanu zdrowia po ustabilizowaniu stwardnienia rozsianego, na początku leczenia konieczne są energiczniejsze środki. Nasze współczesne odżywianie charakteryzuje, się szeregiem niedoborów, różnorodnych i rozlicznych, zmieniających się zależ¬nie od pacjenta, trzeba więc zaradzić tej sytuacji aplikując chorym wiele katalizatorów: Ascodyne Chemedica w zastrzykach dożylnych, 2 razy na ty¬dzień /zawiera 6 mg witaminy B1, 4 mg witaminy B2, 40 mg nicotinamide /amid kwasu nikotynowego/, 6 mg pantotenianu sodu, 560 mg witaminy C, 27 mg bromku sodu, 510 mg czterooctanu etyleno-dwuaminowego /sodowo-wapniowego/, 310 mg czterooctanu etyleno-dwuaminowego /sodowo-magnezowego/ i 18 mg cysteiny. Oraz doustnie: a. Witaminę C /Vita C Chemedica 2 x 0,5 g/ b. B complex /Becozym forte Hoffmann la Roche 2 x dziennie/ c. Witaminy A i E /Rovigon Roche 2 x dziennie/ d. Chlorek magnezu /Magnogenne 2 x dziennie/ a czasem, klasycznie, witaminy B1, B6, B12 w dużych dawkach drogą dożylną lub doustnie. Chorym w poważnym stanie, lub takim, u których długo nie widać polepszenia, przepisuję poza tym fosfolipidy mózgowe /Griccertine Chemedica 20 g dziennie/, które naprawiają system nerwowy. ¬ U chorych obłożnie i chronicznie, schorzenie metaboliczne objawia się gromadzeniem w organizmie kwasów. Ich wydzielanie i wydalanie z moczem pociąga za sobą zakwaszenie moczu i zmianę pH moczu do wartości 5 i poniżej. Taki stan jest normalny tylko dla pierwszego porannego moczu, gdyż nocny spoczynek ułatwia wydalanie kwasów. Podczas dnia pH moczu osób zdrowych przybliża się do pH krwi żylnej czyli 7,4. Wydalanie w moczu produktów metabolizmu kwaśnych może być ułatwione przez zażywanie cytrynianów alkalicznych /Erbasit, selon Roucka w dawkach 1-3 łyżeczki do kawy rozpuszczone w dostatecznej ilości ¬zimnej wody/, co pomaga osiągnąć pH moczu 7 – 7,5 /wartość tę chory powinien sam kontrolować, na początku każdego oddawania moczu, przy pomocy papierka reagującego /Neutralit Merck/. Jak tylko pH moczu chorego zostanie uregulowane na poziomie między 7 a 7,5 odczuje zanik silnego zmęczenia, na które stale cier¬pią osoby cierpiące na stwardnienie rozsiane. Takie leczenie należy stosować przez co najmniej dwa lata. Poza tym, jeśli zachodzi taka potrzeba podaję witaminę D i wapń, którego brak, łatwy do skontrolowania, pociąga za sobą pojawianie się paznokci miękkich lub pokrytych białym plamkami. Nieregularnie dawkuję żelazo surowicze, którego ideal¬na wartość jest 120 gamma % co najmniej 921,5 milionów /litr/ u mężczyzn, u kobiet po menopauzie, a także u młodych kobiet przed miesiączkowaniem. Jeśli poziom ten jest zbyt niski, stara się go poprawić, przez leczenie farmakologiczne doustne, lub przez zastrzyki dożylne cukrzanu żelazowego /Ferrum Hausmann 100 mg w ampułkach 5 cm/ jeden lub dwa razy w tygodniu /przy kontroli co dwa miesiące, przeprowadzanej co najmniej w tydzień po ostatniej iniekcji żelaza/. Rezultatu uzyskane przez takie leczenie są znakomite. Jeśli zostaną zastosowane na czas. Definicja pojęcia „Wyzdrowienie” Stwardnienie rozsiane jest chorobą chroniczną, postępują¬cą, prowadzącą do kalectwa. „wyzdrowieniem” nazywam nie tylko powrót do stanu 0, to znaczy zniknięcie wszystkich objawów neurologicznych, ale również ustabilizowanie, się choroby i brak pogorszenia w czasie lat obserwacji. Jest rzeczą oczywis¬tą, że kiedy uszkodzenia nerwowe, początkowo w stanie zapal¬nym, z biegiem lat zamienią się w blizny, jest zbyt późno by spodziewać się powrotu do normalnego funkcjonowania. Jednakże obserwacja moich pacjentów przyniosła mi dowód, że powolne odzyskiwanie czynności, które utracono, pozostaje dla niektó¬rych z nich możliwie przez długi okres i że system nerwowy, przy dobrym systemie odżywiania, nawet z poważnymi uszkodzeniami może jeszcze podlegać regeneracji. W formach choroby rozwijających się skokowo, nawroty poczynają być lżejsze i coraz bardziej oddalone jedne od drugich, a potem całkiem znikają choć na ogół dzieje się dokładnie odwrot¬nie. W przypadku nawrotu, chory robi wlew oczyszczający /lewatywa/ i przez dzień lub dwa żywi się wyłącznie świeżymi owocami w ilości zniko¬mej, tak by szybko wyeliminować agresywną florę jelitową. Początkowo, parę /2 do 5/ zastrzyków ACTH /hormonu adrenokortykotropowego/ mogą być skuteczne /Synacthen-retard 1 mg w zastrzykach domięśniowych/, jednakże często recepta na to lekarstwo, które zawsze zapisuję zostaje niewykorzystana, gdyż lewatywa i odpowiednia głodówka wystarczają by zapobiec groźbie nawrotu. W formach postępujących choroby, pogorszenie zatrzymuje się od 3 miesiąca leczenia. Na jej miejsce może pojawić się powolne powracanie do zdrowia i odzyskiwanie utraconych czynności, które niejednokrotnie jest zaskakujące. Przyczyny nawrotów choroby Nawroty nie są przypadkowe, tak jak to twierdzą niektóre podręczniki. Można je przewidzieć. Powodowane są przez: 1. Zaprzestanie zdrowego odżywiania się Tak właśnie zdarzyło się pewnemu młodemu człowiekowi, który po paru miesiącach dobrego samopoczucia spędził, uważając, że jest, „wyleczony”, parę tygodni wakacji w pensjonacie w górach, zaprzestał odżywiania się w sposób przepisany i pod koniec 3 tygodnia miał silny nawrót choroby, Pobyt innej pacjentki w klinice wyspecjalizowanej w leczeniu stwardnienia rozsianego, ale gdzie nie stosuje się żadnej diety, miał ten sam skutek. 2. Na skutek przemęczenia Młody człowiek, czując się dobrze, w czasie pobytu w górach odbył, bez żadnego przygotowania czy treningu wspinaczkę przy różnicy wzniesień ponad 800 m, w silnym sierpniowym słońcu, stromą kamienistą ścieżką. Nazajutrz miał nawrót. Młoda kobieta równocześnie zajmowała się pracami domowymi, opieką nad dzieckiem i ogrodem, pilnowaniem budowy domu oraz przeprowadzką i instalowaniem rodziny w nowym domu. Zakończyło się to silnym nawrotem choroby. Stabilizację uzyskano redukując ilość zajęć i zmniejszając wysiłek. 3. Na skutek choroby zakaźnej, gorączki czy innego schorzenia Klasyfikacja zależnie od STADIUM choroby Za przykładem Mac Alpine zastosowałam w stosunku do moich przypadków skalę siedmiostopniową pozwa¬lającą na dokonanie oceny stanu chorego Zdolność do Stadium Stadium choroby pracy % 0 Żaden objaw nie jest wykrywalny w czasie badania neurologicznego 100 I Bez widocznego upośledzenia 100 II Lekkie upośledzenie, chodzi samodzielnie bez oparcia 80-100 III Wyraźnie upośledzony, chodzi o lasce 50 IV Silnie upośledzony, chodzi o dwu laskach V Porusza się na wózku inwalidzkim VI Chory może tylko leżeć, obłożnie chory 0 . Przypadki wyzdrowienia Przypadek I Urodzona w 1923 r. Wieśniaczka Początek choroby w wieku 38 lat , podczas ostatnich tygodni ciąży przez zapalenie nerwu wzrokowego, z ogólnym osłabieniem i zaburzeniami równowagi. Cortisone poprawia częściowo stan chorej. W wieku 43 lat następuje pogorszenie które pogłębia się w ciągu dwu następnych lat. Chora przyszła do mnie do konsultacji, w wieku 45 lat.. Jest słaba i cierpi na brak równowagi. może wykonywać pewne prace domowe na siedząco , ale nie może pozostawać na stojąco więcej niż 15 minut. Oznaki poważnego braku witamin F biologi¬cznie czynnych , jej skóra jest niewiarygodnie wysuszona na całym ciele , jest stara i pomarszczona jak kobieta ponad 70-letnia. Poziom żelaza surowiczego stanowi ćwierć normy. Moje leczenie powoli stabilizuje chorobę. Potem następuje powolny nawrót sił i odzyskiwanie utraconych czynności. Dziś ta kobieta ma lat 60, prowadzi normalne życie aktywne i sama zajmuje się domem. Dzięki stałemu używaniu olejów bogatych w kwasy tłuszczowe nienasycone i wyciskane na zimno, jej skóra odmłodniała : stała się normalna i jedwabista. W skrócie Pogorszenie w ciągu pierwszych 7 lat od 38 – 45 roku życia. W piętnaście lat po rozpoczęciu mojego leczenia, zniknięcie wszystkich objawów SM . W ciągu 15 lat przeszła od stadium IV-V do stadium 0 – uzyskała więc całkowite wyzdrowienie. Przypadek II Urodzona w 1934 roku. Matka rodziny i żona pastora w Lille Początek choroby w wieku 31 lat. W ciągu 7 lat urodziła 5 dzieci . Jest wyczerpana przez zbyt częste ciąże i przez opiekę nad bardzo chorowitymi dziećmi. Nagle traci wzrok w lewym oku,. odzyskuje go dzięki cortisonowi, ale niebawem w czasie miesiączki , regularnie cierpi na silne osłabienie z utratą równowagi . Stan się nieustannie pogarsza . Po nies¬pełna roku jest obłożnie chora – musi leżeć. Pierwsza konsultacja u mnie w 1966 r., czyli w drugim roku jej choroby, 14 miesięcy później, postęp jest ogromny. Cala rodzina zresztą czuje się o wiele lepiej od czasu unormowania systemu odżywiania, koniec chorób i próchnicy zębów u wszy¬stkich 5 dzieci. Po 2,5 latach leczenia jej stan nerwowy jest normalny i utrzymuje się od 17 lat, Ze stadium VI powróciła do stadium 0, czyli do całko¬witego wyleczenia. Przypadek III Urodzona w 1926 r: Sekretarka. Początek choroby w wieku 25 lat. Zaburzenia wzroku i utrata równowagi. Objawy te ustępują w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Po 6 miesiącach poważny nawrót i niemożność pracy przez rok. Przez 2 kolejne lata chora je wszystko na surowo, wedle metody zalecanej przez Eversa. Stan się poprawia, ale taka dieta jest trudna do zachowania, a każde od niej odstęp-stwo kończy się nawrotem choroby. Choroba się pogarsza stopniowo do 31 roku życia. 6 rok choroby. Pożywienie jakie jej proponuję jest normalne i dieta o wiele łatwiejsza do zachowania niż dieta Eversa. Choroba się stabilizuje. Zaburzenia równowagi znikają i w 5 la t później stan nerwowy jest normalny, Chora wychodzi za mąż i wieku 38 lat rodzi dziecko. W 1983 roku, ma 57 lat, i 32 lata po początku choroby prowadzi normalną pracę zawodową . Jest wyleczona. Czas jaki upłynął od początku mojego leczenia: 26 lat. Ze stadium II-III przeszła do stadium 0. Przypadek IV Urodzona w 1940 r. Wieśniaczka z Owernii /przyp. 43/ Początek choroby w wieku 32 lat : utrata wzroku w prawym oku na skutek zapalenia nerwu wzrokowego. Cortisone polepsza stan chorej, ale pozostają objawy, które okazują się być definitywne. W trzy miesiące później, częściowy paraliż połowy ciała, który częściowo ustępuje po 7 miesiącach pobytu w szpitalu. W 8 miesięcy później, w lipcu 1973, nagłe pogorszenie. Zastrzyki hormonu adrenokortykotropowego /ACTH/ nie dają, żadnych rezultatów. Chora przychodzi do mnie do konsultacji w 2 roku swojej choroby /8 października I973/. Po trzech miesiącach czuje się lepiej : powraca równowaga, pozostaje tylko lekkie uszkodzenie wzroku w prawym oku, które trwa od pierwszego ataku. Zdolność do pracy powróciła i ten stan utrzymuje się do dzisiaj, czyli 10 lat później. Ze stadium III-IV przeszła do stadium I-0. Przypadek V Urodzona w 1915 r. Paryżanka /przyp. nr 54/ Początek choroby w wieku 42 lat: zapalenie nerwu wzrokowego lewego W wieku 47 lat całkowity paraliż, zapalenie prawego nerwu wzrokowego. Stan się pogarsza. Chora przychodzi do mnie do konsultacji w 1965 r. w 8 roku choroby. Jest sztywna, jej chód cechuje brak równowagi , chodzi z trudem nie może schodzić sama po schodach, czy nawet z krawężnika chodnika. Trzeba ją podtrzymywać. Drży. 18 lat później żyje sama, jest niezależna, porusza się po ulicy bez laski. Dokucza jej zwyrodnienie , kręgosłupa, ale schorzenie nerwowe przestało się objawiać. Ze stadium III-IV przeszła do stadium I-II. Przypadek VI Urodzony w 1931 roku. Przedsiębiorca. Początek stwardnienia rozsianego typu postępującego, czyli o negatywnej prognozie, w wieku 22 lat. Przez 9 lat stan się pogarsza i kończy się kalectwem i całkowitym tym uzależnieniem od innych. Obie nogi i jedna ręka są. poważnie dotknięte chorobą. Chory nie może się ani ubrać ani kąpać sam porusza się na wóz¬ku inwalidzkim, lub też kołysząc się na podwójnych laskach angielskich. Przychodzi do mnie do konsultacji w 1965 roku. Ma 34 lata. Tłumaczę mu mechanizm jego choroby. Bardzo starannie wypełnia zalecenia i od tego momentu nieustannie czyni postępy. Dziś ma 54 lata, porusza się bez trudu, bardzo lekko utykając. Częściowo powrócił do pracy. W ciągu 10 lat nigdy nie miał pogorszenia czy nawrotu choroby, choć przedtem stan jego pogarszał się systema¬tycznie. Ze stadium V przeszedł do stadium I-II. Przypadek VII Urodzony w 1935. Komiwojażer /przyp. nr 17/ Początek stwardnienia rozsianego typu postępującego w wieku .37 lat. W rok później nogi są sztywne, chód utrudniony, Chwieję się i drży. Jego zawód zmusza go by jadał w restauracjach . Leczenie ACTH i witaminą B12 nie przynosi żadnego po¬lepszenia: Przychodzi do mnie do konsultacji w 3 roku choroby /21 września 1974/. W 2 miesiące po rozpoczęciu mojego leczenia i po raz pierwszy od początku choroby pojawia się pewna popra¬wa, która stopniowo wzrasta. W 1983 jedyną pozostałością choro¬by jest lekkie zaburzenie równowagi przy zamkniętych oczach, i względna słabość lewej nogi , co nie przeszkadza choremu w wykonywaniu 4 godzinnych spacerów w górach lub 13 km wycieczek na nartach biegowych. Okres obserwacji: 9 lat. Ze stadium III przeszedł do stadium I. Przypadek VIII Urodzony w _1949 r. Młody Paryżanin. Palenie papierosów. Choroba postępująca, od samego początku bardzo ciężka, usytuowana przede wszystkim w móżdżku; z. napadami typu padaczkowego. W ciągu 3 lat i 8 miesięcy całkowite inwalidztwo, stadium IV-V. Polepszenia i pogorszenia przemiennie. Dziadek ze strony matki zmarł w wieku 75 lat na raka gardła. Babka cierpiała na cukrzycę i na gościec, zmarła w wieku 78 l a t . Od 14 roku życia prowadzi nieregularny pod wszystkimi względami tryb życia: wina i aperitify, papierosy / do 40 dziennie od 16 roku życia!/, niedosypianie, liczne stosunki płciowe. Odżywianie nieregularne i bezsensowne, często je tylko kanapki czy pasztet, przystawki, mięsa, konserwy. Nie spożywa owoców ani sera ani mleka. Pomimo tego, do 21 roku życia cieszy się pozornym dobrym zdrowiem. W lipcu 1970 r. cierpi na napady trzęsionki , drży na ca¬łym ciele, ataki trwają kilkanaście .minut i powtarzają się trzy razy dziennie. Od grudnia cortisone, potem Synacthen (lek o działaniu podobnym do ACTH – pobudzający) przejściowa poprawa. Od kwietnia 1971roku chodzi z trudem. Zaburzenia mowy. Kuracja na bazie benzo¬diazepiny i witaminy B12 daje przejściową poprawę. W 1972 r. stan się pogarsza. W 1973, pismo nieczytelne. Nadal dużo pali. Lek „Ladropa Roche” łagodzi drżenie w czasie miesiąca. W 1974 napady drżenia są tak silne, że upada do 15 razy dziennie. Środek rozluźniający mięśnie /Lioresal Ciba/, 10 kroplówek ACTH przynoszą niewielką poprawę . Po raz pierwszy przychodzi do mnie na konsultacje 3 kwietnia 1974. Jest kaleką, całkowicie uzależnionym od otoczenia od 4 lat niezdolny do pracy. Ma 25 lat. Waży 65 kg. Wzrost 1,65m. Chód chwiejny na bazie 20-30 cm. Stan przerażający : każdy docelowy ruch powoduje bardzo silne drżenie o szyb¬kim rytmie, od głowy po, stopy, o amplitudzie 5-1O cm, silniejsze po stronie prawej /nawet gdy pragnie się odwrócić na drugi bok w łóżku/. Wszystkie refleksy są przesadzone a członki spastycz¬ne. Siła mięśni została zachowana. Chodzi tu o SM zlokalizowana w móżdżku. Normalne leczenie. Zakaz używania alkoholu i tytoniu. Polepszenie zaczyna się od drugiego miesiąca leczenia: jedna z rąk przestaje drżeć i pacjent może sam pokroić sobie mięso i samodzielnie zjeść zupę, Chodzi coraz lepiej. Po 9 miesiącach leczenia pracuje jako agent reklamowy 40 godzin tygodniowo. By odwiedzać klientów sam się porusza metrem, przechodzi pieszo 7-8 km dziennie i może wejść na 4 piętro. Sam zarabia na życie! By dopełnić rekonwalescencji uprawia spacery i pływanie. Polepszenie utrzymuje się dopóki pacjent przestrzega zaleceń kuracji. Jednakże od 1977 r. na skutek zawodu miłosnego, zaczyna stop¬niowo palić, pić i jeść jak wszyscy, i to przez 2,5 roku. Choroba odzywa się na nowo i w marcu 1979 pacjent dostaje gwał¬townego ataku padaczkowego z utratą przytomności na 14 godzin z utratą kontroli czynności fizjologicznych. Po tym ostrzeżeniu, podejmuje dyscyplinę i znów dobrze się czuje. Jeździ na nartach. Dostaje pracę w merostwie jako księgowy. Bez trudu pisze na maszynie. We wrześniu 1980 zdaje egzamin zawodowy i w czasie wakacji, dla przyjemności, w ciągu 4 dni przebywa pieszo 100 km ! W latach 1981-82 znów okres niezdyscyplinowania trwający 6 mie¬sięcy, z depresją, zaburzeniami trawiennymi, wzrostem drżenia i zmęczeniem. Nie jest wyleczony, ale nauczył się kontrolować swoje ciało i opanował chorobę. Czas obserwacji 9 lat. Ze stadium IV-V przeszedł do stadium I-II Opisałam w skrócie tych 8 przypadków, porażek medycyny tradycyjnej, po to by wykazać, że stwardnienie rozsiane jest naprawdę chorobą uleczalną i że obecnie można chorym o wiele lepiej pomóc, niż to czyniono dotąd . Jednakże te 8 przypadków, nie są. reprezentatywne dla całości moich pacjentów, dotkniętych stwardnieniem rozsianym. Tak widać ¬zadałam sobie trud zebrania tutaj historii 55 przypadków SM zaprogramowanych do kontroli na jesień 1982, na okres kolejnych 48 dni pracy, w przypadkowym porządku ich wizyt w moim ga¬binecie. 55 przypadków w ciągu 48 dni. Cyfry te ukazują wielką koncentrację tych chorych w moim gabinecie lekarza ogólnego, koncentracja ta jest skutkiem uzyskanych wyników z jednej strony, ale również wzrastającej liczby tych schorzeń. Ponieważ kontroluję stan pacjentów chorych na SM raz do czterech razy w roku, ich liczba w ciągu roku mole być ocenio¬na na 55 pomnożone przez 3 lub 4, a ja wykonuję tę pracę od ponad dwudziestu lat. Tak więc moje twierdzenia oparte są na obserwacji wielu setek pacjentów. Analiza tych 55 przypadków pozwoliła mi na sporządzenie niewielkiej statystyki, której rezultaty załączam. Aby ocenić jak ciężkie są poszczególne przypadki, stosuję klasyfikację w oparciu o stadium choroby. Rezultaty uzyskane w leczeniu przyczynowym stwardnienia rozsianego – SM Analiza 55 przypadków, kontrolowanych w ciągu kolejnych 48 dni. Całkowita porażka Dwu pacjentów, którzy odmówili uporządkowania swego systemu odżywiania, doznali znacznego pogorszenia ich stanu i w ciągu 4 lat znaleźli się na wózku inwalidzkim. Częściowa porażka Trzech pacjentów tylko okresowo lub częściowo poprawiło system odżywiania : stan ich polepszał się lub pogarszał , wedle tego o czym zachowywali, czy nie dietę Jeden z nich osiągnął stadium V /wózek/. Czas obserwacji: 4,6 i 14 lat. Daje to 5 przepadków braku współpracy na 55 /ok. 10%/. Z 50 przypadków pozostałych omówiliśmy już 5. Pozostaje więc 45 przypadków. Trzy przypadki znalazły się w leczeniu przed nadejściem fazy progresywnej: odzyskali zdolność do pracy w 100%. Okres obserwacji: 3 miesiące, 18 miesięcy i 15 lat /przyp. 13 : 3 nawroty w ciągu 3 lat, żadnego w ciągu następnych 15 lat!/ Rezultaty te mogą być zakwestionowane w tym co dotyczy dwu pierwszych przypadków, niedostateczny jest bowiem upływ czasu. Pozostają 42 przypadki, uznane porażki medycyny oficjalnej. 12 chorych zgłosiło się w ciągu trzech pierwszych latach SM 9 z czego 8 w stadium III odzyskało normalną zdolność pracy / 9 na 12 czyli 75%/ 1 przypadek, obserwowany w czasie 14 lat przeszedł ze sta¬dium IV do stadium II, z 50% zdolnością do pracy. 1 przypadek, obserwowany przez 6 lat, pozostał stacjonarny w stadium III 1 przypadek o komponencie jatrogennej, uczynił niewielkie postępy /stadium IV/ przypadek 55. 30 przypadków został późno objętych leczeniem, wśród których: 16 – 4-10 lat po rozpoczęciu choroby 14 – z opóźnieniem między 10 a 31 lat na tych 30 chorych: 8 osiągnęło stan II-III 22 osiągnęło stadium III- V Na tych 30 chorych tylko jeden pozostał stacjonarny. Przybył na wózku inwalidzkim, i przez trzy lata leczenia za¬chował władzę w rękach i 50% zdolność do .pracy. Refleks Babińskiego pozytywny na początku, stał się negatywny /przyp. 11/. Pozostałe 29 przypadków, wszystkie doznały poprawy , z czego w sposób spektakularny: – przypadek 39, który zaczęłam leczyć w 9 roku choroby, ze stadium V, inwalidztwa i całkowitej zależności od otoczenia, przeszedł do możliwości pracy w częściowym wymiarze godzin, w swoim zawodzie /stadium I-II/. – przypadek 10 w ciągu 7, 5 lat przeszedł ze stadium III do stadium 0. Pozostałe 27 przypadków poprawiło się od pół do dwu stopni. Nie było ani jednego przypadku pogorszenia u 42 chorych, którzy zgodzili się przestrzegać kuracji. Pośród tych wszystkich chorych – uznanych przypadków porażki medycyny klasycznej – 12 cierpiało na SM o formie progresywnej, o szczególnie pesymistycznych rokowaniach. Jednakże, ich odpowiedź na moją kurację była ze wszech miar porównywalna z reakcją chorych, u których choroba objawiała się sporadyczny¬mi atakami, zanim przeszła w formę postępującą. Patologiczny odruch Babińskiego był stwierdzony na początku u 30 chorych. U 16 spośród nich stał się negatywny /jeden z tych chorych był w stadium IV/, co świadczy o poprawie funkcjonalnej dróg nerwowych piramidowych. Uwaga: tytoń i alkohol są truciznami systemu nerwowego. Bez ich zlikwidowania, nie wolno się spodziewać żadnych rezultatów terapeutycznych. Częstotliwość chronicznych zaburzeń trawiennych Istnienie chronicznych zaburzeń trawiennych zostało stwier¬dzone u 34 na 55 chorych, czyli u 62 % -31 cierpiało na stałe zaparcia. – 3 cierpiało na powtarzające się biegunki. Na ogół, zaburzenia te znikały same z siebie, dzięki zmianie sposobu odżywiania się. Czasem środek przeczyszczający(łagodny) jest konieczny (otręby pszenne, konfitura tamaryndowa) itd. Ważne jest by chory oddawał przynajmniej jeden stolec dziennie, gdyż wraz z zaparciem wzrastają szanse na zatrucie pochodzenia jelitowego. Najnowsze prace i badania Bibliografia do konsultacji w pracy D. Seidel. Fortschr.Neurol. Psychiatrie50 /1982/ 173-189. Elementy geograficzne i odżywianie Stwardnienie rozsiane jest o wiele częściej spotykane u ludów uprzemysłowionych strefy umiarkowanej /USA. Australia. Afryka Pd. i Europa – za wyjątkiem basenu Morza Śródziemnego/ niż u ludów strefy tropikalnej. Pierwsze spożywają o wiele więcej tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, a drugie prawie wyłącznie tłuszcze roślinne. Tak więc myśl, że przyczyny tej choroby są związane z tą właśnie różnicą w sposobie odżywiania się wzbudziła zainteresowanie i liczne prace ba¬dawcze. Zasadniczą różnica między tłuszczami zwierzęcymi a olejami roślinnymi to wysoka zwartość kwasów tłuszczowych nienasyconych w olejach roślinnych Struktura chemiczna mózgu jest niezależna od pożywienia Mózg zawiera liczne lipidy, pochodne witaminy F. Badania wykazały jednakże, że bogactwo systemu nerwowego centralnego osobnika dorosłe go i zawartość tych substancji jest całkowicie niezależna od pożywienia. Mózg chorych zmarłych na stwardnienie rozsiane nie wykazuje braku tych substancji ani ich mniejszej zawartości Turnover czyli czas odnawiania się tych substancji w mózgu jest bardzo powolny i zdaje się nawet, że mózg może funkcjonować w autarkii, odzyskując te cenne substancje, w celu ich ponownego użycia, ze zużytych struktur. Oleje bogate w kwasy tłuszczowe nienasycone powinny być stosowane jako jedyne z wykluczeniem innych dodatkowych tłuszczów. Inne badania, podobnie do naszych, wykazały zbawienny wpływ diety bogatej w witaminę F na ewolucję stwardnienia rozsianego wspominają one jednak o konieczności używania, jako źródła wi¬taminy F olejów wyciskanych na zimno, zawierających formy cis-cis biologicznie aktywne, z wyłączeniem innych tłuszczów i margaryn wzbogaconych w tłuszcze. Wedle niektórych prac ciała tłuszczowe zmodyfikowane metodami przemysłowymi, należałoby nawet uznać za antymetabolity :u zwierzęcia doświadczalnego o brakach witaminy F, podanie większej ilości tej witaminy aktywnej biologicznie jest konieczne by zapełnić ten brak zarówno w obecności tłuszczów roślinnych i olejów otrzymywanych metodą na gorąco, jak i bez ich udziału SM – choroba auto-immune-produkująca przeciwciała skiero¬wane przeciw swojemu orąanizmowi – Rola immunoregularyzacyjna witaminy F Niektóre prace jasno wykazały, że w SM istnieją anormalne procesy immunologiczne, zwane auto-immunologicznymi, polegające na uznaniu uszkodzonej przez substancje toksyczne tkanki nerwowej jako obcej organizmowi i jako takiej podlegającej zniszczeniu. Tak więc siara się obecnie wpłynąć na przebieg tej choroby uciekając się do czynników znoszących uod¬pornienie /patrz przypadki 1,5,7, 9, 22,26, 38/ – są to substancje używane do zapobiegania odrzutom przy przeszczepach organów. Tym sposobem uzyskano parę pozytywnych wyników, choć metoda niesie z sobą spore ryzyko. Jednakże prace naukowe wykazały, ze kwasy linolowy i linolenowy wywierają właśnie wpływ immunoregulujący i likwidujący zjawiska immunologiczne patologiczne, u zwierząt wywołane w centralnym systemie nerwowym, którego symptomy są po¬dobne do objawów SM / u szczurów eksperymentalne alergiczne zapalenie mózgu/. Efekt ten nie byłby bezpośredni ,ale spowodowany działaniem prostaglandyn wyprodukowanych w organizmie z wita¬miny F i uzależniony od jej dużej zawartości w pożywieniu. Jest rzeczy oczywistą ,że o wiele lepiej jest unormować patologiczne zjawiska immunologiczne, uciekając się do naturalnej¬ substancji pokarmowej, jak ja to stosuję, niż do chemiotera¬pii. Zapotrzebowanie organizmu i tkanki na witaminę F zależy od turnover Zapotrzebowanie tkanki na witaminę F jest wprost proporcjonalne od szybkości jej Czas ten jest bardzo długi dla mózgu, co pozwala mu nie ponosić wcale lub prawie wcale uszczerbku spowodowanego jej ewentualnym bra¬kiem, lecz jest on bardzo krótki dla błony śluzowej jelit /1 – 2 dni/, struktura tej tkanki musi więc bardzo cierpieć na skutek braków w dostarczaniu witaminy F w pożywieniu i w ten sposób rodzą się warunki sprzyjające dla rozwoju licznych chorób degeneratywnych, w liczbie których znajduje się SM. Turnover skóry jest wolniejszy od jelitowego, skutki niedoboru witaminy F, są tam jednak łatwe do zaobserwowania/wysuszenie, łuszczenie się, brak elastyczności/, znikają w 6-8 tygodni po dostatecznym dostarczeni tej witaminy. Zapotrzebowanie na witaminę F chorych cierpiących na SM i pozytywne działanie na dostarczenie obfitej ilości pozostałych witamin. Podobnie jak ja, autorzy głoszą, że ich chorzy potrzebują dziennej dawki około 20 g kwasu linolowego. Jest to, w proporcji odpowiedniej do ciężaru ciała, ilość konieczna do uzyskania efektu immuno-znoszącego w doświadczeniach na szczurach. Tak jak ja, inni autorzy przepisują chorym poza tym witaminy C, B6, a także cynk, by spotęgować efekt immunoregularyzacyjny witaminy F. Efekt immuno-znoszący kwasu linolenowego został określony jako trzykrotnie wyższy od tego samego efektu kwasu linolowego. Olej lniany w kremie Budwig, jest szczególnie bogaty w kwas linolenowy. Całość prac potwierdza słusz¬ność moich tez. Konkluzja Aktualne metody leczenia stwardnienia rozsianego przez ACTH i Synacthen, drogą kroplówek czy zastrzyków domięśniowych, cortisonem, immunosupresyjnych, antymitotycznych /środki upośledzające pośredni podział komórki/, środki powodujące rozluźnienie mięśni, są metodami leczenia objawowego i uśmierzającymi. -Przynosi choremu okresową ulgę, ale nie przeszkadza¬ progresywnemu postępowaniu choroby i jej zmierzaniu ku inwalidztwu czy kalectwu. Antymitotyki i środki immuno-znoszące są toksyczne i osłabiają chorych, którzy o wiele gorzej reagują na leczenie jakiego używam, należy je więc wykluczyć. Leczenie jakie zaproponowałem w tej książce jest leczeniem przyczynowym.. Od trzeciego miesiąca stabilizuje chorobę i jeśli nie jest ona zbyt zadawniona, jeśli uszkodzenia nerwo¬we nie są zbyt poważne i już w stadium blizn, pozwala na całkowite¬ lub częściowe odzyskanie utraconych czynności . Nawet późno zastosowane, tak jak to nieraz robiliśmy, daje wyniki doskonałe i bardzo regularne. Jeśli zastosujemy to leczenie tuż po posta¬wieniu diagnozy, czy przy podejrzeniu choroby, pozwala, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zatrzymać rozwój SM w praktycznie wszystkich przypadkach. Podkreślam to w oczekiwaniu, że wszyscy poprawimy nasz sposób odżywiania się, zanim nie nastąpi nieszczęście. Wtedy może będziemy mogli obserwować zanikanie tej straszliwej choroby. Moja statystyka jest skromna, ale reprezentatywna dla mojej pracy i moich badań prowadzonych od 20 lat jako lekarza ogólnego. Pozwala ona wywnioskować, że proponowane przeze mnie leczenie ma wielką przyszłość. Nie wolno pozwolić by paraliż dosięgał jest łatwa do wyleczenia. Należy raz jeszcze podkreślić, że chory cierpiący na SM nie toleruje, i to w sposób definitywny, naszych błędów w odżywianiu się, i że korekcja tych błędów winna być ostateczna i obowiązująca go do końca życia. Jeśli chodzi o uzupełniające leczenie witaminowe , należy je kontynuować przez 2 lata, a potem lekko zmniejszyć zależnie od osądu samego chorego i jego lekarza prowadzącego. Niebawem już niebranie pod uwagę leczenia wyłożonego w tej książce w odniesieniu do stwardnienia rozsianego, będzie po¬czytywane za poważny błąd w sztuce lekarskiej, gdyż obecnie chorzy dotknięci tego rodzaju chorobę spotykaj się, organizują się w grupy i przekazują sobie informacje na temat nowych metod i wyników leczenia. Nieraz sami, między sobą, umieją się lepiej leczyć niż to czynią ich lekarze! Niektórzy młodzi lekarze szwajcarscy i francuscy przechodzili w moim gabinecie krótkie staże, by lepiej poznać moje metody leczenia, poznać moich chorych i przedyskutować z nimi zastoso¬wanie praktyczne tych metod, a także by zdać sobie sprawę z nadzwyczajnych wyników jakie uzyskałam. Przyjmuję ich zawsze z radością, gdyż otrzymuję coraz więcej próśb o leczenie chorych na SM i potrzebuję lekarzy kompetentnych, aby im powierzać nowych chorych. Dwaj z nich donieśli mi ostatnio, że 25 przypadków SM, leczonych przez każdego z nich wedle moich wskazówek, czuje się lepiej i nie ma nawrotów, co świadczy o tym, że moja metoda nadaje się doskonale do przekazywania innym i nie jest związana z moją oso¬bą, jak twierdzili niektórzy.” może komuś pomoże źródło: komentarz Doroty na stronie:  https://kefir2010.wordpress.com/2015/04/04/leki-na-stwardnienie-rozsiane-sa-nieskuteczne-i-powoduja-potworne-szkody-w-organizmie/

Osoby z SM mają niedobór Lecytyny - odżywianie

Odżywianie w stwardnieniu rozsianym

Autor: miracle   Stwardnienie rozsiane-sclerolis multiplex- to choroba, w której degeneracji ulegająosłonki mielinowe nerwów. Skuteczną bronią jest aloes i jego proparaty.   Bardzo często współistnieje rozległa candidioza i to ja nalezy leczyć w pierwszym rzędzie. Na candydiozę bardzo skuteczną bronią jest właśnie aloes i jego pochodne. Józef Słonecki podaje bardzo skuteczną metodę leczenia candydiozy i oczyszczenia jelita grubego- miksturę. Należy wieczorem przygotować 10ml soku z aloesu połączonego z wodą w stosunku 1:1 oraz 1ml oleju z pestek winogron i sok z 1/2 cytryny. Miksturę należy wypić rano na czczo, około 1/2-1 godz. przed jedzeniem. W SM należy skoncentrować się głównie na pokarmach, które łagodzą stany zapalne nerwów i równocześnie je wzmacniają np.namoczony surowy owies, skiełkowana pszenica i surowe kozie mleko. Codziennie nalezy pić łżkę oleju lnianego, który uzupełnia kwas linolowy, działający przeciwzapalnie. Dobrze działają też zarodki pszenne. U pacjentów z SM stwierdza się też niedobory lecytyny- dlatego należy ją codziennie uzupełniać. Jej bogatym źródłem są produkty sojowe, kapusta, kalfior i jajka. Należy również często spozywać zielone warzywa liściaste, fasolkę mung i jej kiełki, kaszę jaglaną, wodorosty i mikroalgi. Z ziół bardzo dobrze prz SM działa dziurawiec- powinno się codziennie wypujać herbatkę z dziurawca. Przy SM należy również często spożywać następujące pokarmy: seler, bazylię, szałwię, imbir, anyż, czarną soję, nasiona czarnego sezamu, krewetki oraz rumian szlachetny, korzeń chińskiej piwonii i kozłek lekarski. Przy współistniejących skurczach i paraliżu należy ograniczyć spożywanie kaszy gryczanej.


www.miracle-zdrowieiuroda.blogspot.com Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak duży wpływ na pomoc w stwardnieniu rozsianym ma Omega 3 !

Wpływ kwasów Omega 3

Autor: Grażyna Wosinek   Artykuł opisuje działanie kwasów Omega 3 na poszczególne obszry organizmu, a mianowicie: układ sercowo-naczyniowy, cukrzycę, nadwagę i otyłość, problemy ze wzrokiem, system nerwowy, depresję oraz inne.

Działanie Kwasu OMEGA 3 i 6 obejmuje następujące obszary organizmu:

UKŁAD SERCOWO – NACZYNIOWY

Kwas OMEGA 3 i 6 skutecznie zapobiega miażdżycy, nadciśnieniu, zawałom serca i ich powtarzaniu się. Wykazuje działanie antyarytmiczne.

• Kwas Omega 3 i 6:

– biorą udział w metabolizmie cholesterolu i jego transporcie (przeszło połowa estrów cholesterolu występuje w postaci połączeń z kwasem linolowym, co ułatwia ich rozprowadzanie w organizmie),

– obniżają stężenie „złego” cholesterolu we krwi i zwiększają stężenie „dobrego” cholesterolu (HDL),

– hamują zlepianie się płytek krwi i zatykanie światła naczyń krwionośnych (hamują agregację i adhezję płytek krwi),

– zmniejszają ryzyko nagłej śmierci, w tym śmierci po zawale,

– obniżają nawet o 30 % śmiertelność z powodu chorób układu krążenia.

UKŁAD NERWOWY, STWARDNIENIE ROZSIANE

• Stosuje się je jako skuteczny środek przy występowaniu drętwienia i mrowienia kończyn. Ze względu na to, że kwasy omega-3 budują komórki nerwowe oraz ich osłonki (tzw. osłonki mielinowe) pomaga w łagodzeniu objawów schorzeń mózgu i układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane czy uszkodzenie nerwów u chorych na cukrzycę.

• W przypadku stwardnienia rozsianego, dostarczanie organizmowi kwasów tłuszczowych omega-3, może ograniczać rozwój choroby we wczesnym stadium – odbudować częściowo osłonki mielinowe nerwów, a w stanach zaawansowanych spowalniać rozwój choroby.

CUKRZYCA

• Kwasy omega-3 zmniejszają ryzyko wystąpienia cukrzycy, gdyż niwelują wahania poziomu cukru we krwi, zmniejszając odporność komórek na insulinę.

UKŁAD TRAWIENNY, ZAPARCIA. HEMOROIDY

• Szczególny skład kwasu Omega 3 i 6 wspomaga procesy trawienne, co może zapobiegać tworzeniu się cholesterolowych kamieni żółciowych.

• Kwas Omega 3 i 6 wzmacnia, regeneruje i osłania błony śluzowe na całej długości układu pokarmowego i wydalniczego, pomaga w przechodzeniu treści pokarmowej przez jelita i ułatwia formowanie się mas kałowych, co zapobiega zaparciom.

NADWAGA I OTYŁOŚĆ

• Kwas Omega 3 i 6 pomaga przywrócić równowagę hormonalną i zaburzone proporcje kwasów tłuszczowych w organizmie. Kwasy omega-3 (w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi) regulują poziom cholesterolu i cukrów we krwi zwiększając tym samym skuteczność kuracji odchudzających.

• Obecność kwasu omega-6 wpływa korzystnie na odtłuszczanie wątroby. Sprzężony kwas Omega, zmniejsza zapasy tłuszczu w organizmie i sprzyja odbudowie tkanki mięśniowej.

JASKRA, PROBLEMY ZE WZROKIEM

• Kwas OMEGA 3 i 6 może być nowym sposobem zapobiegania jaskrze, chorobie oczu, której przyczyną jest zwiększone ciśnienia śródgalkowego, prowadzące do postępującego upośledzenia funkcji wzroku. Jak wykazały badania na zwierzętach olej lniany obniża ciśnienie śródgałkowe nawet o 56 %.

• Kwasy omega-3 wchodzą w skład siatkówki oka, która jest tkanką o najwyższym stężeniu kwasu DHA (omega-3). DHA jest ważny dla przekształcania impulsu świetlnego w sygnał elektryczny, który jest przekazywany do mózgu i interpretowany.

DEPRESJA, NERWICE, STRES

• Kwasy tłuszczowe omega-3 są składnikami błon biologicznych komórek nerwowych. Największa ich ilość znajduje się w korze mózgu. Prawidłowa budowa błon umożliwia neuronom sprawne funkcjonowanie i przekazywanie impulsów nerwowych. Osoby, które spożywają zbyt małe ilości omega-3 lub mają zaburzony stosunek omega-3 do omega-6 w diecie, są bardziej narażone na stany depresyjne, nerwice, stres, mogą częściej wykazywać zachowania agresywne.

• Kwasy omega-3 wspomagają produkcję i uwalnianie neurotransmiterów odpowiedzialnych za stabilność emocjonalną (np. serotoniny) i pozytywne emocje (np. dopaminy).

• Kwasy omega-3 wykazują wiele korzystnych efektów w profilaktyce i leczeniu różnorodnych schorzeń neuropsychiatrycznych: autyzmu, schizofrenii, stanów lękowych, zaburzeń snu, alkoholizmu, demencji, depresji.

MÓZG, MIGRENY

• Kwas Omega-3 jest przekształcany w naszym organizmie do kwasu DHA, będącego bardzo ważnym składnikiem tkanki mózgowej. Niski poziom DHA związany jest ze zmianami nastroju, utratą pamięci, problemami ze wzrokiem i występowaniem schorzeń neurologicznych.

• Kwasy omega-3 poprawiają również krążenie krwi, w tym krążenie w naczyniach krwionośnych głowy, co może łagodzić bóle migrenowe.

STANY ZAPALNE, CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE

• Proces zapalny jest naturalnym mechanizmem obronnym organizmu. Zwykle zapalenie jest sygnałem ostrzegawczym informującym o urazie lub toczącej się chorobie.

• Kwas omega-3, który przekształcany jest w przeciwzapalne prostaglandyny serii 1 i 3. Niski poziom tych związków jest jednym z głównych powodów występowania różnego rodzaju przewlekłych stanów zapalnych, w tym zapalenia stawów, jelita grubego, dziąseł.

• Kwasy Omega łagodzą objawy reumatoidalnego zapalenia stawów, zmniejszają ból i sztywność stawów, zwiększają silę uścisku ręki, zapobiegają zmianom zwyrodnieniowym stawów oraz pozwalają na zmniejszenie dawek niesterydowych leków przeciwzapalnych. Kwasy omega-3 obniżają aktywność enzymów biorących udział w degradacji kolagenu, zapobiegając w ten sposób niszczeniu tkanki chrzęstnej i uszkodzeniu stawów.

• Kwasy omega-3 przeciwdziałają tworzeniu się autoprzeciwciał (prozapałnych cytokin), co przeciwdziała i łagodzi skutki szeregu chorób autoimmunologicznych: choroby Crohna, wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, czy tocznia rumieniowatego.

ŁUSZCZYCA, SKÓRA, WŁOSY, PAZNOKCIE

• Niedobór NNKT jest związany z występowaniem różnego rodzaju chorób skóry, w tym egzemy, łuszczycy oraz atopowego zapalenia skóry. Spożywanie odpowiedniej ilości kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 poprawia ogólny stan skóry, zapobiega jej wysuszaniu i powstawaniu stanów zapalnych. Zapobiega rumieniowi, uczuciu swędzenia, przyspiesza gojenie się oparzeń skóry.

ASTMA, CHOROBY PŁUC

Kwasy omega-3 działaniem przeciwzapalnym i łagodzeniem reakcji immuno-logicznych organizmu łagodzą objawy astmy u dzieci i dorosłych.

• Zmniejszają wrażliwość płuc na czynniki drażniące i ogólnie polepszają krążenie, co chroni płuca w czasie zapalenia oskrzeli, rozedmie oraz przewlekłych chorobach płuc.

ZDROWIE KOBIET

• Kwas omega-3 i omega-6 może korzystnie wpływać na cykl miesiączkowy, regulując proporcje hormonów w organizmie. Taka regulacja przyczynia się do złagodzenia wielu objawów związanych z bolesnym miesiączkowaniem: przedmiesiączkowe bóle głowy, depresje, bóle podbrzusza, drażliwość i obrzęki.

• Kwas omega 3 i 6 łagodzi objawy menopauzy i wspomaga czynności macicy, przez co może być stosowany w leczeniu bezpłodności.

ZDROWIE MĘŻCZYZN

• Kwas omega 3 i 6 korzystnie działa na organizm mężczyzny. Stosowany jest pomocniczo przy leczeniu bezpłodności i w schorzeniach prostaty.

CIĄŻA, ZDROWIE NIEMOWLĄT

• W czasie ciąży kobiecie potrzebne są NNKT na potrzeby jej własnego organizmu oraz rozwijającego się płodu. Najwięcej NNKT potrzeba w czasie ostatnich 3 miesięcy ciąży oraz przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu się. Noworodek otrzymuje NNKT z mlekiem matki, które jest szczególnie bogatym źródłem kwasów omega 3. Kobiety karmiące piersią powinny zatem szczególnie dbać o dostarczanie odpowiednio większych ilości NNKT, a kobiety nie mogące same karmić swoich dzieci powinny dbać by podawać swoim dzieciom mleko wzbogacone w kwasy omega-3.

• NNKT są niezbędne do budowy mózgu, całego układu nerwowego oraz siatkówki oka dziecka.

• Prawidłowa ilość i proporcje kwasów omega-3 i 6 zapobiega przedwczesnemu porodowi.

• Niedobór NNKT w organizmie rozwijających się dzieci prowadzi do wadliwej budowy błon komórkowych układu nerwowego i siatkówki oka, gorszego rozwoju fizycznego, zmian skórnych i częstszych infekcji.

• Noworodki otrzymujące z mlekiem odpowiednią ilość omega-3 (ewentualnie w postaci suplementu) we wczesnym okresie niemowlęctwa, dłużej śpią, następnie wykazują lepsze zdolności motoryczne i poznawcze, szybciej uczą się komunikować.

MŁODZIEŻ SZKOLNA, ADHD

• Dzieci z niedoborami kwasów omega-3 mają problemy z zachowaniem, nauką, pamięcią i częściej u nich występuje ADHD

• W Polsce 3-5% dzieci szkolnych cierpi na ADHD – zespól nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Obecnie uważa się, że zespół ten jest efektem zaburzonego dojrzewania układu nerwowego. Objawy nasilają się m.in. przy złej diecie.

• U znaczącej liczby dzieci z ADHD stwierdza się niedobór lecytyny (fosfolipidu budującego błony komórkowe neuronów), kwasów omega-3 i innych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, witamin z grupy B, beta-karotenu, magnezu i cynku.

Źródło: www.megalife.pl


http://www.megalife.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Stwardnienie rozsiane – czym jest i jakie są przyczyny i sposoby na uzdrowienie

Na powyższej playliście obejrzyjcie do końca film nr 1. Jest tam mowa o skutecznym leczeniu stwardnienia rozsianego. Tu cyt. fragement ze strony osoby, ktora wróciła do zdrowia  z SM: „

Bezpośrednią przyczyną chorób autoimmunologicznych są L formy bakterii, jednak na stan chorób autoimmunologicznych ma wpływ kilka innych czynników które umożliwiają bytowanie i przetrwanie L formom bakterii w organizmie. Jednym z najważniejszych jest upośledzenie działania systemu immunologicznego. Kolejnym jest stosowanie antybiotyków, których działanie jest związane z niszczeniem ściany komórkowej bakterii….
Przyczyną 90% chorób autoimmunologicznych są L formy bakterii!!!!
Aby w pełni zrozumieć zasadę działania metody powinieneś przeczytać całą zawartość strony, bez tego nie jest możliwe zrozumienie przyczyn, objawów oraz leczenia choroby. Wszystkie informacje łączą się w logiczną całość, może także okazać się niezbędne kilkukrotne przeczytanie treści w celu pełnego zrozumienia. Jeśli masz wątpliwości co do tego, że to właśnie bakterie powodują wszystkie choroby autoimmunologiczne to koniecznie przeczytaj tą informację -> Zobacz dowód
Spis chorób autoimmunologicznych na które może mieć wpływ metoda DLS opracowana przez Marka Skoczylasa – toczeń – stwardnienie rozsiane – sarkoidoza – reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) – wrzodziejące zapalenie jelita grubego – choroba Leśniowskiego-Crohna – miastenia – bielactwo nabyte – łuszczyca – twardzina Wszystkie powyższe choroby wg klasyfikacji medycznej są chorobami autoimmunologicznymi Znajdziesz tutaj także opis opatentowanej metody leczenia dr Valentina Barskiego oraz metodę profesora Trevora Marshall’a (tzw. protokół Marshalla). Wszystkie z wymienionych metod uznają za przyczynę chorób autoimmunologicznych L formy bakterii. Wszystkie metody łączy jedna cecha – zniszczenie L form bakterii jest konieczne do ustąpienia objawów choroby. Różnice między metodami odnoszą się do sposobów niwelacji L form bakterii w organizmie…. ”  ( źródło: http://immunoagresja.pl)
Najczęstszą przyczyną chorób autoimmunologicznych wg naukowca Stanisława Szczepaniaka jest złe łączenie pokarmów oraz źle zakwaszony żołądek.
Należy po zjedzeniu białka jeść jedynie produkty, tworzące kwas solny np kiszonki, chrzan, itd. Nie należy spożywać produktów zawierających węglowodany proste, gdyż do ich trawienia jest potrzebne inne PH kwasu solnego i następuje zaburzenie w trawieniu. Niestrawione białko staje się toksyną. Jest atakowane przez limfocyty w Jelitach, które próbują się pozbyć toksyn i dlatego czerwone plamy w różnych miejscach ciała albo złe działanie limfocytów np. w przypadku Łuszczycy. Jak zakwasić żołądek  Czas trawienia pokarmu  

Podsumowanie i analiza materiałów

Branża medyczna mówi o tym ,ze choroba jest nieuleczalna lecz wielu ludzi się wyleczyło ze stwardnienia rozsianego. w Izraelu jest osoba, która  ma patent na ten sposób niszczenia tych L bakterii i leczy ludzi ze stwardnienia rozsianego Wg tego dr Stwardnienie Rozsiane spowodowane jest zmutowanymi  L bakteriami, które wnikają do tkanek lub znajdują się na komórkach. Układ immunologiczny atakuje te bakterie lecz niestety one są niedostępne bo są ukryte np. w tkance i dlatego układ immunologiczny niszczy mieliny osłaniające włókna nerwowe. Przyczyną są antybiotyki, które powodują mutowanie bakterii, które wytworzyły układ obronny przeciwko antybiotykom, czyli czymś co stworzyło te L bakterie.

Odbudowanie właściwej flory bakteryjnej jelita, które głównie jest zaliczane do części organizmu, które ma największy wpływ na układ odpornościowy może przyczynić się do tego ,że ilość dobrych bakterii będzie tak duża ,że będą one w stanie walczyć z tymi złymi bakteriami. Probiotyki i prebiotyki, które dokarmiają te dobre bakterie możemy znaleźć w dwóch unikalnych i opatentowanych produktach oraz polecam inne naturalne suplementy diety w celu codziennego pełnego odżywienia komórek:

Sposób na dobrą odporność

Poniżej produkty polecane przy SM ( stwardnieniu rozsianym )

Żywe kultury bakterii Zdrowa flora bakteryjna to ponad 14 trylionów bakterii, które nam pomagają np. strawić jedzenie, wchłonąć składniki odżywcze, pozbyć się złyhc bakterii. To w 80% nasza odporność. Polecam spożywać ten produkt. Jest  to synbiiotyk, który daje nam probiotyki i prebiotyki równocześnie. OK 13 miliardów żywych kultur bakterii, bakterii, które walczą z patogenami i drobnoustrojami. Synbiotyk – opis i zamówienie  
16 litrów soku zamknęliśmy w małej buteleczce Alfa Aktiv. ( 20 ml )

Zawiera 78 żywych enzymów, potężny współczynnik ORAC (antyoksydacyjny) spotęgowany ujemną jonizacją.

Produkt, który odkwasza, odtruwa. Jest to pierwszy na świecie produkt ujemnie jonizujący. Chroni przed smogiem elektromagnetycznym i usuwa metale ciężkie z naszego organizmu. Alfa Aktiv – opis i zamówienie  
Najwyższej jakości omega 3 na świecie Gwarantujemy, że zawiera minimum 74% Omega 3
1250 mg EPA + 500 mg DHA / 3 kapsułkach! Omega 3 – opis i zamówienie  
Ponad 90 witamin i minerałów Dzienna dawka 90 Witamin i Minerałów w płynie, które w takiej postaci są o 300% razy Lepiej Wchłanialne przez organizm niż w tabletkach. 75 mierałów o pełnej mocy działania, minerałów otrzymywanych bezpośrednio z roślin, 12 witamin naturalnego pochodzenia i 3 inne składniki odżywcze. Active life – opis i zamówienie  
Energia w każdej komórce non stop Energię w komórkach mamy jak nasza krew nie jest zakwaszona, bo wtedy krwinki swobodnie płyną do komórek i transportują do nich tlen :). Za wytwarzanie energii w organizmie odpowiadają Witaminy z Serii B, które są w organizmie krótko ( 2-3 godziny ), oprócz witaminy b12, która jest magazynowana. cyt.” Wątroba bierze udział w produkcji i magazynowaniu glikogenu – zapasowego cukru. W razie potrzeby glikogen uwalniany jest do krwioobiegu, aby stymulować poziom cukru we krwi. Dodatkowo wątroba pełni funkcję magazynującą niektórych witamin np. witaminy A, D, E, B12 i C. Ponadto wątroba magazynuje żelazo. Gdy zajdzie potrzeba witaminy są uwalnianie do organizmu.”

Źródło: http://watroba.net.pl/funkcje-watroby/#ixzz3u80MizXQ
Poniżej produkty, które zawierają dużo witamin z grupy B i minerałów oraz odkwaszające i oczyszczające.
 • Alfa Aktiv – Pierwszy na świecie produkt ujemnie jonizujący. Odkwasza, oczyszcza z metali ciężkich i chroni przed smogiem elektromagnetycznym Opis i zamówienie suplementu
 • Active Life – Produkt zawierający ok 90 składników odżywczych: minerały, witaminy i inne składniki. Opis i zamówienie suplementu
 • Liposmalna Witamina B Complex. Produkt ten spożywamy co 2-3 h, bo tyle w organizmie są witaminy z grupy B. Dzięki temu non stop będziemy mieli energię:) liposomalne witaminy dają wyższe stężenie oraz są bezpieczniejsze niż zwykłe.Opis i zamówienie suplementu  
 • Phyto Life. 16 ziół, w tym 9 adaptogennych, czyli takie co wpływają na stres. Suplement powoduje zmniejszenie zmęczenia i znużenia Opis i zamówienie Suplementu  
Organiczne bialko ryżowe zawierający wszystkie niezbędne aminokwasy oraz produkt zawierający rzadkie białko, którego organizm nie produkuje po 25 roku życia. Jest to FGF ( czynnik wzrostu fibroblastów )
Białko i aminokwasy to  podstawa zdrowia. Składniki, które budują nasz organizm. To one stanowią materiał budulcowy dla twoich komórek i tu zastanowić się warto jakiej jakości materiału dostarczamy do budowy naszych komórek. Dzięki nim budujemy nasze mieśnie i nasze mieśnie są maksymalnie mocne gdy mamy wszystkie aminokwasy egzogenne w tym BCAA !!!  Organiczne białko ryżowe  Suplement naturalny, który jako jedyny na świecie jest obecnie źródłem FGF< białka które organizm nie produkuje po 25 roku życia. Odpowiada ono za lepszą pamięć naukę, młodość. Laminine – opis i zamówienie
Witamina D
Witaminy D nie da rady dostarczyć odpowiednio z jedzenia. w Lecie ze złońca. Wystarczy przebywać na słońcu ok 15-30 min. w godz 10-15. A od września do kwietnia polecam ten produkt, bo jest najwyższej jakości Zamówienie Witainy D3
Złoto monojonowe Złoto monojonowe to produkt, który zawiera cząsteczki monojonowego złota. Są one mniejsze niż błony komórkowe skóry ( 0,2 nm ) a dzięki temu wchłania się prosto do komórek. Złoto odpowiada za kolagen i z czasem jego ilość spada. W mozgu jeśli nie mamy odpowiedniej ilości złota to metale ciężkie się tam znajdują i gromadzą. Złoto jest antagonistyczne względem metali ciężkich i dzięki niemu mamy dobry układ nerwowy.Złoto monojonowe  
Srebro monojonowe Żadna bakteria nie jest w stanie uodpornić się na działanie srebra i dlatego zabija ono ponad 650 bakterii i drobnoustrojów. Jest monojonowe i dzięki temu wchłanianie następuje już pryskając nim w skórę bo cząsteczki są mniejsze niż kanaliki sodowo-potasowe i przenikają do komórek. Srebro monojonowe
Ocet Jabłkowy Ocet jabłkowy w naturalny sposób poprawia trawienie. Wystarczy wypić łyżkę octu ze szklanką wody 15 min przed posiłkiem aby pobudzić wydzielania soków trawiennych. Ocet jabłkowy – zamówienie

Poniżej link do artykułu nt. optymalnej opdorności o równowagi wewnątrz organizmu. Odporności tak fantastycznej, że nie jesteśmy w stanie zachorować na żadną chorobę wirusową. Osoby, które będą chciały hasło do tej strony zapraszam do kontatku lub zapisu w formularzu natej stronie:

http://totalfreedom.pl/zdrowie/wszystko-o-zdrowiu/

Poniżej osoby, którym pomógł produkt Laminine m.in na Stwardnienie Rozsiane

 

Skuteczne metody profilaktyki zawału i udaru

Niezwykle skuteczne i tanie metody profilaktyki zawału i udaru. „Medycyna okłamuje nas od lat, współuczestniczy w zbrodni”

medycyna-konwencjonalna

Jak w naturalny sposób spowodować, by krzepliwość krwi spadła?

Jak bez syntetycznych lekarstw poradzić sobie z obniżeniem krzepliwości krwi?

Czy jest to w ogóle możliwe?

 

Obniżenie krzepliwości krwi jest szczególnie ważne w profilaktyce zawału serca, udaru mózgu i innych problemów kardiologicznych / neurologicznych. Uważa się, że zakrzepy mogą być jednym z czynników powodujących zawały serca i udary / wylewy krwi do mózgu.

Obecnie syntetyczne leki na krzepliwość krwi są jednym z bardziej dochodowych działów przedsiębiorstw farmaceutycznych. Oczywiste jest też także to, że leki obniżające krzepliwość krwi, przy okazji rujnują zdrowie. Jest to jednak tajemnica poliszynela i próżno tych informacji szukać w gabinecie lekarskim. Tam dostajesz lek i lekarz wymienia Ci dwa, góra cztery działania niepożądane, lub w ogóle tego nie robi. Nie usłyszysz o tym, że po 5, 10 latach brania tego leku, Twój organizm będzie ruiną, a będzie na pewno. Podobnie sprawa ma się z leczeniem tarczycy, cukrzycy, nadciśnienia, depresji: -nie usłyszysz od lekarza, że ani wycięcie tarczycy ani hormony na nią nie tylko Cię nie uzdrowią, ale wręcz zniszczą Twoje zdrowie; -nie usłyszysz, że wieloletnie zażywanie insuliny na cukrzycę – czyli leczenie objawów zamiast leczenia przyczyny – spowoduje dalsze postępy choroby, z potrzebą amputacji „stopy cukrzycowej” włącznie. -nie usłyszysz, że wieloletnie zażywanie leków na nadciśnienie spowoduje nie tylko rozchwianie funkcji układu krążenia (znowu leczenie objawów zamiast leczenia przyczyny), ale także znacznie obniży na przykład popęd seksualny. -nie usłyszysz od lekarza, że wieloletnie zażywanie leków na depresję nie tylko jej nie wyleczy, ale spowoduje takie zmiany neurologiczne w mózgu, że leki na depresję będziesz musiał brać całe życie. Bo po 5, 10, 15 latach brania antydepresantów mózg człowieka praktycznie zaprzestał produkcję serotoniny. Autor powyższego wstępu: Jarek Kefir źródło: https://kefir2010.wordpress.com/2014/02/19/niezwykle-skuteczne-i-tanie-metody-profilaktyki-zawalu-i-udaru-medycyna-oklamuje-nas-od-lat-wspoluczestniczy-w-zbrodni/  

Cytuję: „Większość ludzi kocha się w swoim prywatnym dramacie życiowym. Tworzą swoją tożsamość na podstawie dramatów które im się przytrafiły. Kim byliby bez nich? Rola, którą w nim grają, nadaje im tożsamość. Ego kieruje ich życiem. Zainwestowali w ten dramat całe swoje poczucie ,ja”. Nawet ich pogoń za odpowiedzią, rozwiązaniem lub lekarstwem (zazwyczaj zresztą nieskuteczna) staje się jednym z wątków scenicznych. I jest z definicji skazana na porażkę”

Eckhart Tolle, „Potęga teraźniejszości”

___________________________________________________ Zapraszam teraz do przeczytania artykułu właściwego:

Naturalne sposoby na obniżenie krzepliwości krwi

Cytuję: „Gdy masz rozsądną, wysoko roślinną dietę, w razie czego przyjmujesz odpowiednie zioła/suplementy i nawadniasz się, może się zdarzyć i to z dużym prawdopodobieństwem, że unikniesz przez całe życie kłopotów związanych z podwyższoną krzepliwością krwi. Zwykle w tak zwanym cywilizowanym świecie dzieje się tak, że osoby starsze przybywają do szpitala z powodu jakiejś awarii i szybko alopaci zapisują im leki rozrzedzające krew, aby zapobiec zakrzepom i udarom. zapobieganie-zawalom-i-udarom Oczywiście leki te mają silne uboczne działanie. I nawet „niewinna” aspiryna zalecana ludziom z incydentami sercowymi, albo jako ochrona może być przyczyną nieprzyjemnych zdrowotnie zdarzeń, w tym wewnętrznych krwotoków, wrzodów żołądka, bóli mięśni, zawrotów głowy, niewydolności nerek. Generalnie nie najlepiej to wygląda.

Pink pills --- Image by © Andrew Brookes/CORBIS

Pink pills — Image by © Andrew Brookes/CORBIS

W listopadzie 2011 roku wydanie New England Journal of Medicine było właśnie temu tematowi poświęcone. Jednakże istnieje wiele naturalnych substancji , które posiadają silne właściwości przeciwzapalne, a także przyczyniają się do rozrzedzania krwi. Aczkolwiek uwaga!, jakiekolwiek zioło będzie użyte, należy pamiętać, że jest to naturalny lek i zawsze może mieć jakieś działania uboczne i dlatego nie można go stosować w skojarzeniu z lekami farmaceutycznymi. Nigdy nie należy przyjmować żadnych nieznanych ziół leczniczych, chyba że pod nadzorem dobrze wyszkolonego lekarza zielarza lub lekarza naturopaty. Poniżej wymienię kilka naturalnych przypraw/ziół i pokarmów, które mają naturalne właściwości przeciw zapalne i rozrzedzania krwi, powołując się na opinię JB Bardota zielarza i klasycznego homeopaty, który dodatkowo na studiach podyplomowych zdobył tytuł specjalisty od holistycznego żywienia. (Tutaj można lepiej zapoznać się z autorem)

Kurkuma

zawal-serca-i-udar Stosowana od dawna w ajurwedyjskiej i chińskiej medycynie od tysięcy lat. Przyprawa kurkuma w kolorze złotego cynobru jest wychwalana za jej zdolność do zmniejszania bólu i zapaleń. Ostatnie badania wykazały, że właściwości przeciwbólowe kurkumy można porównać do niesterydowych leków przeciwzapalnych lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednak kurkuma nie powoduje wewnętrznych krwawień i niestrawności. Nie jest również toksyczna dla wątroby.

 

Bromelaina

zawal-serca-i-udar-mozgu Bromelaina jest enzymem obecnym w ananasach. Występuje także w postaci suplementu. Ma również właściwości przeciwzapalne i jest szczególnie pomocna w zmniejszeniu bólu i sztywności związanej z zapaleniami stawów, gdy zostaje przyjęta na pusty żołądek. Jej działanie jest zwiększone, gdy przyjmuje się ten enzym w połączeniu z kurkumą i imbirem. Dodatkowo, bromelaina jest wspaniałym enzymem trawiennym, gdyż pomaga trawić/rozkładać białka. Dzięki temu chroni organizm przed tworzeniem się kryształów kwasu moczowego, które są odpowiedzialne/przyczyniają się do dny moczanowej i powstawania niektórych rodzajów kamieni nerkowych.

 

Imbir

krzepliwosc-krwi Imbir jest jedną z przypraw królewskich w starożytnych Indiach, Chinach i Japonii. Imbirowa akcja działa na zmniejszanie stanów zapalnych stawów i mięśni, a także wzmocnienie systemu odpornościowego. A także zmniejszanie rozstroju żołądka i wymiotów. Imbir był wykorzystywany leczniczo przez tysiące lat i jest najbardziej skuteczny, gdy stosuje się go w postaci surowej gorącej herbaty. Ale jest również pomocny, gdy przyjmuje się go w formie suplementu, w proszku.

Czosnek

rozrzedzenie-krwi Ulubiona przyprawa dla wielu ludzi (odtrącana jako pokarm przez witarian, bo go traktują jako lekarstwo, co jest zgodne z prawdą. Zresztą wszystkie przyprawy/zioła również) i popularny środek uzdrawiania całego świata. Czosnek jest nie tylko silnym ziołem przeciwzapalnym, ale okazał się posiadać właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Ja jeszcze dodam, że jest to rzecz silnie alkalizująca/odkwaszająca. Jedzenie czosnku surowego lub lekko podgotowanego, lub zaparzenie czosnku w postaci herbaty należy do naprawdę skutecznych metod leczniczego czosnku zastosowania. Natomiast dla tych, którzy nienawidzą nieprzyjemnego zapachu czosnku. Z rana w korporacji rzeczywiście może być niezłym odstraszaczem Inwestorów. Doradzam bezwonne, liofilizowane suplementy.

 

Woda

profilaktyka-udaru-mozgu Przychodzi kiedyś do mnie pewien starszy człowiek na konsultacje dietetyczne i na wstępie mówi, że on znalazł świetny sposób na ciągłe/nudne/czasochłonne latanie do toalety. Po prostu nie pije. I ma cały dzień spokój. Yyy …. łi. A w żyłach ciało stałe ma ten pan? Ludzie nagminnie mało piją, bo im woda nie smakuje, albo bo im się nie chce pić. Tak sądzą. Uwaga, ludzie w średnim wieku/starsi, już od 40-go roku życia, a nawet wcześniej mogą mieć przekłamane info od organizmu w sensie pragnienia. Organizm przestaje się o wodę dopominać, bo też mu się nie chce jak jego właścicielowi. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy czujesz pragnienie, to oznacza tylko jedno. Już jesteś odwodniony

No dobra wracam do naszej bystrej krwi. Woda jest chyba jednym z najlepszych dostępnych środków zaburzających krzepnięcie krwi. Kiedy pozwalamy sobie na odwodnienie nasza krew gęstnieje, powodując, że zlepiają się ze sobą jej cząsteczki, tworząc zakrzepy. Picie wystarczającej ilości czystej wody każdego dnia pomaga utrzymać krew w formie płynnej za pośrednictwem układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego. To pozwoli nam być po prostu zdrowym. Idealna dzienna dawka dla każdej osoby stanowi 1/2 uncji wody, czyli mniej więcej 15g czyli 15 mililitrów na każdy funt, czyli o,45 kg masy ciała. Innymi słowy, jeśli ważysz 60 kilogramów, czyli około 133,3 funty należy wypijać 1999,99 mg czyli 2 litry czystej wody dziennie. Wszystkie te substancje, które wymieniłam powyżej mają właściwości rozrzedzania krwi.

Ale istnieją również inne wspomagacze, takie jak: witamina B-6, D i E, kwasy tłuszczowe omega-3, ocet jabłkowy – cydr i truskawki, które działają jako środki rozrzedzające krew.

Kiedy kontaktujesz się z mądrym lekarzem, naturopatą, masz rozsądną wysoko roślinną dietę i nawadniasz się, może się zdarzyć i to z dużym prawdopodobieństwem, że unikniesz przez całe życie kłopotów związanych z podwyższoną krzepliwością krwi. A także dzięki temu będziesz mógł trzymać się z daleka od lekarskich narkotyków i szpitala. Źródła – Kurkuma 1 ,  Naturalne leki przeciwzakrzepowe 2 ,  Bromelaina 3 , 4 Imbir 5 , 6Czosnek 7  New England Journal of Medicine : Awaryjne hospitalizacje z powodu niepożądanego leku u starszych Amerykanów 8 leki przeciwzakrzepowe

High Viscosity oznacza wysoką lepkość, czyli alkaliczną krew ( zasadową )

Low Viscosity oznacza zakwaszenie organizmu i tworzenie się „stert” krwinek co prowadzi do skrzepów!

Naturalne leki przeciwzakrzepowe – ciąg dalszy

Odpowiadając na nurtujące mnie pytania, lub te, które nurtują Drogą Socjetę, a często jest to nasz wspólny głód wiedzy, staram się pozyskać jak największą ilość info z cenionych przeze mnie stron. Tak samo dzisiaj, chociaż w wielu miejscach opracowania się pokrywają, jednak podam wszystko co się dowiedziałam, gdyż dobrze będzie mieć jak najszerszy wachlarz pomocowy. Zaczynam od opinii Mister Bardota, a teraz przedstawię wersjęTony’ego Isaacsa, rzecznika naturalnego zdrowia, publicysty, pisarza (Rak jest naturalnym wrogiem) i naukowca, który swoim działaniem przyczynia się, aby ludzie jak najdłużej cieszyli się zdrowiem, długowiecznością i szczęściem unikając lekarstw na receptę i medycyny głównego nurtu. Nie ukrywam, że przepadam za takimi mentorami. Tym bardziej koks. Dwa doskonałe naturalne leki przeciwzakrzepowe to:

Pieprz cayenne i Witamina C.

przeciwzakrzepliwe-leki Oba są doskonałe dla naszych naczyń krwionośnych i ogólnej kondycji układu sercowo-naczyniowego i oba są bogate w antyoksydanty. Pieprz Cayenne – czasami określany jako „ król ziół “, jest uważany przez wielu, jako jedna z najlepszych naturalnych roślin dla serca.

Zaś witamina C jest szczególnie istotna dla zachowania zdrowych naczyń krwionośnych.

Następnie, ponownie  Kurkuma

Przyprawa kurkuma (o której pisałam przed momentem powyżej), ma wiele świadczeń zdrowotnych, w tym jest dobra jako naturalny rozcieńczacz krwi. Kurkuma jest również naturalnym modulatorem odpornościowym, posiada naturalne działanie przeciwzapalne i jest coraz częściej postrzegana jako silny fighter na raka i do raka zapobiegania.

Ponownie Czosnek

Jest skutecznym naturalnym rozcieńczalnikiem krwi, przede wszystkim dzięki swojej zawartości salicylanów. Naturalne salicylany zawarte w czosnku, właśnie w ten sposób działa aspiryna, która zawiera sztuczne salicylany, są podstawową bronią do rozcieńczania krwi. Czosnek jest szczególnie dobry dla zdrowego układu sercowo-naczyniowego, a także jest silnym naturalnym niszczycielem patogenów. Cebula, która również zawiera salicylany, dlatego również stanowi naturalny lek rozrzedzający krew. Inne dobre naturalne leki rozrzedzające krew to: Znowu Bromelaina (enzym trawiący białko, najbardziej popularny z ananasa) Woda – to oczywiste, że obydwaj naturopaci ją polecają Cynamon Koperek Oregano Suszone owoce i owoce jagodowe, takie jak: rodzynki, borówki, śliwki i wiśnie Witamina B6 Witamina E Gingko biloba Dodatkowo, jeżeli ćwiczysz, a Twoja dieta jest bogata w warzywa i owoce i odpowiednie nawadnianie, chronisz siebie przed gęstością krwi, a co za tym idzie odsuwasz od siebie konieczność przyjmowania fatalnych leków przeciwzakrzepowych. No i mamy jeszcze cudowny głóg, czyli Hawthorn Berry, który jest doskonałym uzupełnieniem dla układu krążenia i jest szczególnie skuteczny przeciwko migotaniu przedsionków. Ponadto, biorąc kilka enzymów trawiennych kilka razy dziennie na pusty żołądek możesz pomóc wyeliminować płytki tętnicze i rozpuścić ewentualne zakrzepy. Oczywiście niczego nie radzę, a wszystko należy w trymiga skonsultować z mądrym lekarzem, najlepiej lekarzem naturopatą. Źródła 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 Autor: Pepsi Eliot Źródło: pepsieliot.wordpress.com Przygotowała: nika_blue

Udar mózgu jest na drugim miejscu chorób które są przyczynami zgonów. Sprawa jest na tyle poważna, że rocznie wg danych WHO na udar mózgu umiera aż 6,7 mln ludzi a to oznacza, że udar mózgu zabija dwukrotnie częściej niż wypadki drogowe + wirus HIV razem wzięte. W Polsce mamy ok 60-70 tys przypadków udaru mózgu rocznie i ok. 30 tys zgonów z nimi powiązanych.

Dwa rodzaje udarów:

Udar niedokrwienny- spowodowany niedotleniem mózgu poprzez np. to, że gdy odkładająca się w sercu skrzeplina dostanie się tętnicami do mózgu i zablokuję dopływ krwi do mózgu lub w inny sposób ograniczy się przepływ krwi do mózgu. ( występuje w 80% przypadków )

Udar krowotoczny – Przedostanie się krwi do mózgu w wyniku uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego i w konsekwensji tkanka mózgu zostaje zniszczona przez krew a taki udar

Ryzyko zawału lub udaru jest większe gdy:

 • nie kontrolujemy cieśnienia. Przy wysokim ciśnieniu rośnie ryzyko udaru
 • źle się odżywiamy: złe jedzenie, konserwanty, złe tłuszcze, przetworzone jedzenie zwiększa ryzyko zawału i udaru.
 • udar niedokrwienny częściej występuje u palaczy niż u osób niepalących
 • osoby nadużywające alkoholu.
 • osoby z małą aktywnością fizyczną
 • osoby nie używające suplementów diety naturalnych. Tu przyswajalne w blisko 100% i kilka minut także witaminy tłuszczowe w suplementach naturalnych Opisy i zamówienie suplementów naturalnych    Dlaczego suplementy diety naturalne ?

Czy udar to wyrok śmierci ?

W Polsce na 100 tys mężczyzn na udar zachoruje 177 mężczyzn. Na 100 tys kobiet 125 zapadnie na udar. Na 100 tys mężczyzn udaru nie przeżyje 106 mężczym. Na 100 tys kobiet 79 nie przeżyje udaru.

Tak wysokie wskaźniki są spowodowane przede wszystkim z bagatelizowaniem objawów dlatego ,że w przypadku np. udaru niedokrwiennego skuteczne leczenie można podjąć tylko w ciągu 4,5 godziny od czasów wystąpienia pierwszych objawów. Udar wcześnie wykryty oznacza szansę na wyleczenie.

źródło:

Podsumowanie:

Nie bagatelizujmy objawów, bo wtedy mamy szanse skutecznie się wyleczyć!

 1. zmieniona mowa, którą trudno zrozumieć
 2. asymetria twarzy. Bardzo charakterystyczne jest opuszczenie kącika ust
 3. zaburzenie widzenia. Często występuje niedowidzenie na jedno oko lub niedowidzenie pola widzenia.
 4. słabsza ręka, noga,brak czucia. Mamy tu zaburzenia po jednej stronie ciała i poprzez to mamy problem z utrzymaniem równowagi

Kiedy widzimy osobę, która ma jeden z tych objawów nasza reakcja musi być natychmiastowa, czyli telefon na pogotowie nr 999

Szybka reakcja pozwoli zbadać jaki to jet rodzaj udaru i w przypadku udaru krwotocznego wykonać niezbędną operację ,a w przypadku udaru niedokrwiennego możemy zlecić leczenie trombolityczne, które spowoduje rozpuszczenie zakrzepu, który blokuje dopływ krwi do mózgu Jest wiele naturalnych składników, które są dla nas profikatyką przed zawałem, która ma za zadanie nie dopuścić do zagrożeń udarem lub zawałem. Niacyna rozszera naczynia krwinośne,a dzięki temu może wpływać na zmniejszenie ryzyka zawału. Produkt z Niacyną, która w ciągu chwili jest w każdej komórce oraz produkt dostarcza nam 10% więcej tlenu do krwi  

Jak pomóc osobie po udarze mózgu

witamina B-6, D i E, kwasy tłuszczowe omega-3 rozrzedzają krew dlatego zacznijmy używać produktów naturalnych zawierających te składniki.

Dzisiaj z jedzenia nie da się jużodzywić z powodu wyjałowienia gleb i spadku składników odżywczych dlatego też polecam zacząć używać naturalne suplementy diety. Tu znajdziemy suplementy naturalne z największą ilością tych skladników, które się wchłaniająw blisko 100%. Wszystkie składniki odżywcze i suplementy naturalne Te suplementy są wchłanialne w blisko 100% ( także witaminy tłuszczowe) Dlatego też kupując inne suplementy np. wchłanialne w 10% to nie dość, że wchłoną się nawet w 35 godzin i w ok. 10% to jeszcze ta część, która się nie wchłonie zaśmieca nasz organizm. Polecam używać każdego dnia w celu profilaktycznym Poniższe NATURALNE suplementy diety i poniższą wodę każdego dnia !:

Suplement NATURALNY diety wchłanialny w blisko 100%. Witaminy z  Serii B, energia w każdej komórce w kilka minut i 10% więcej tlenu w krwi w kilka minut. Produkt poczwórnie opatentowany Opis i zamówienie
Koenzym Q10. Suplement naturalny wchłanialny w blisko 100% zawierający 3600 mg witminy E w 100g produktu ( min. 18 kropli dziennie ) Opis i zamówienie suplementu
Omega 3+E. Jedyna omega 3 na świecie wchłanialna w blisko 100% i rozpuszczalna w wodzie. ( min. 70 kropli dziennie ) Opis i zamówienie produktu
Słoneczna witamina D. Wchłanialna w blisko 100% w kilka minut Witamina D. niezbędna na jesień i zimę, gdy słońce słabo grzeje i ubieramy sięgrubo i dlatego dostęp witaminy D ze słońca jest utrudniony. Dzięki niej mamy lepszą odporność na jesień i zimę Opis i zamówienie produktu
Opatentowany program żywieniowy, który wyrównuje cholesterol, cukier, oczyszcza i odżywia każdą komórkę. Jest to jedyny opatentowany program żywieniowy na świecie. Zgłoszony został do nagrody Nobla w 2015 r. Wyrównuje metabolim i hormony. Dzięki temu zyskujemy nową jakość życia. Polecam min. raz na rok przejśćten program żywieniowy, który trwa 28 dni. Opis programu żywieniowego CellReset
Produkt odkwaszający i regenerujący organizm. To właśnie jest przyczyna główna zawałów i udarów czyli krew zawaszona tworząca skrzepy. Ten produkt alkalizuje błyskawicznie krew dzięki czemu nasza  krew jest zasadowa, a dzięki temu mamy świetny układ odpornościowy i krew wtedy nasza nie tworzy skrzepów. Produktów w połączeniu z wodą dostarcza nam niezbędnych elektrolitów i dzięki temu nasz organizm jest dorze nawodniony. Zawiera takie minerały jak sód, potas, wapń czy magnez. Podwójnie opatentowany Odwaszanie i regeneracja po treningu
Podczas aktywności sportowej produkt ten na którym były 10 letnie badania daje nam: Zawiera węglowodany, witaminy i antyoksydanty. Jest absolutnie unikalny, dzięki niemu mamy energię, regenerację i odpowiednią ilość elektrolitów i węglowodanów w połączeniu z wodą. Opis i zamówienie produktu

Niezbędna jest tu też woda. Tu mamy wodę doskonałą, czyli w pełni zdrową wodę.

 Idealna woda – woda redox:    http://totalfreedom.pl/zdrowie/woda/

Woda ta zawiera dużo wodoru, jedynego i najmocniejszego antyutleniacza na świecie, który dociera do mitochonriów komórek i likwiduje wolne rodniki hydroksylowe. Antyoksydanty roślinne tam nie dotrą i niszczą też „dobre” wolne rodniki  dlatego podstawą ochrony wolno rodnikowej jest wodór, który z tego też powodu przedłuża nam życie. Woda to nawet 90% naszego orgaizmu dlatego zadbajmy aby 90% nas miało wodę idealną, czy też nazywaną doskonałą z dużą ilością wodoru.

Jak zrobić Lewatywę

Lewatywa – kiedy, czy i dlaczego warto oczyszczać organizm

 

Już Hipokrates mówił, że:

„Człowiek rodzi się zdrowy, wszystkie choroby
przychodzą do niego przez usta z pożywienia”.

Jeśli jemy produkty białkowe i węglowodanowe, mięso, ziemniaki, chleb itd. to powstają fermenty. Człowiek źle gryzie pożywienie, jest ono źle mieszane ze śliną, a wiemy, że proces trawienia rozpoczyna się już w ustach. Niestrawione resztki pożywienia gniją w jelitach (taki mały kompost). Tam powstają kamienie kałowe, które przez wiele lat człowiek nosi w sobie! Czy wiesz, że może ich być od 8 do 20 kg – tak, tych substancji toksycznych w Twoim ciele??!! Powstaje także pleśń, grzyby np. candida, produkty fermentacji, rakotwórcze toksyny oraz wiele bakterii chorobotwórczych.

Jeżeli nasz układ trawienny źle funkcjonuje to zbierają się złogi i toksyny w całym organizmie! Wątroba źle pracuje, źle przefiltrowuje krew, powoduje to odkładanie się cholesterolu w naczyniach krwionośnych, powstaje piasek i kamienie w woreczku żółciowym, w stawach i mięśniach odkładają się sole, co powoduje choroby stawów.

„Śmierć zaczyna się w jelicie grubym”

 

Jest wiele oznak, które wskazują na złą pracę jelita grubego, oto one:

 • zaparcie, gazy, nieprzyjemny oddech, na języku nalot (biały,albo szary);
 • nagłe bóle głowy;
 • lekkie stany depresyjne, apatia, rozdrażnienie, ospałość;
 • bóle i kurcze w brzuchu;
 • uczucie ciężkości w dolnej części ciała;
 • wypryski na skórze;
 • nieprzyjemny zapach ciała;
 • stolec oddawany z trudem, mamy wrażenie, że nie do końca się wypróżniliśmy;
 • wrzodowe zapalenie jelita (zapalenie śluzówki jelita grubego);
 • powstawanie wrzodów;

Towarzyszą też temu zewnętrzne symptomy, wśród których najczęściej spotykamy:

 • zmiany skórne;
 • zapalenie stawów;
 • zapalenie spojówek;
 • zapalenie śluzówki jamy ustnej;
 • choroby wątroby;
 • czarny nalot na zębach;

To są objawy występowania ukrytej zmiany degeneracyjnej śluzówki jelita grubego, pokrycie jej czarną warstwą pleśni i brakiem witaminy A. Bardzo ciekawe jest, że wszystkie dysfunkcje jelita grubego wpływają na inne aspekty zdrowotne, jak np.

 • skórę śluzówki;
 • nieżyt nosa;
 • zapalenie jamy ustnej;
 • zapalenie dziąseł;
 • zapalenie języka;
 • zapalenie zatok;
 • angina;
 • bóle zębów;
 • dychawica oskrzelowa;
 • opryszczka zwyczajna;

Jeżeli masz te symptomy, to bez wątpienia jest to najwyższa pora na oczyszczenie jelita grubego!!

Możesz przeprowadzić test i w ten sposób łatwo możesz sprawdzić czy Twoje jelito grube prawidłowo pracuje:

TEST: Wypij 2-3 łyżki soku z buraka czerwonego. Po 4 godzinach sprawdź kolor swojego moczu. Jeżeli mocz zabarwił się na kolor czerwony, kolor soku – to znaczy, że Twoje jelito funkcjonuje nieprawidłowo!

d

Na powyższym zdjęciu są zaznaczone odcinki jelita grubego, które – jeżeli źle funkcjonują mają wpływ na odpowiednie organy i przyczyniają się do ich chorób:

0 – jelito ślepe oraz przejście jelita cienkiego w grube – odżywia śluzówkę i część nosową i gardła (zapalenie gardła, migdałów, zatoki);
1 – okrężnica wstępująca zgięcie wschodzące (choroby tarczycy);
2 – okrężnica wstępująca (choroby woreczka żółciowego, wątroby);
3 – okrężnica poprzeczna (choroby serca, płuc);
4 – okrężnica zstępująca (choroby żołądka, trzustki, śledziony);
5 – okrężnica zstępująca (choroby nerek, nadnerczy);
6 – okrężnica esowata, zgięcie esicy (choroby pęcherza moczowego);
7 – odbytnica (choroby układu moczowo – płciowego);

Film: Toksyny i oczyszczanie Lewatywą

LEWATYWA – JAK TO ZROBIĆ?

PRZYGOTOWANIE i WYKONANIE LEWATYWY:

Lewatywę najlepiej jest robić w łazience. Kładziemy na podłogę duży ręcznik albo kocyk, na, który kładziemy ceratę, bo może wypływać woda. Możemy mieć mała poduszkę pod głowę, żeby było nam wygodnie. w łazience bez problemu możemy zawiesić irygator, ja wieszam go na kaloryferze. Pamiętajmy, żeby wisiał on 1 do 1,5 metra od podłogi, ani niżej, ani wyżej! Jeżeli będzie wisiał nisko to może nie być odpowiedniego przepływu wody, bo ciśnienie jej będzie za niskie. Jeżeli wisi on za wysoko to ciśnienie może być za silne i woda będzie za szybko wlewać się do jelita co może spowodować bóle brzucha. Woda ma spokojnie wlewać się do jelita. Jeśli chcemy zmniejszyć przepływ wody, to możemy przykręcić kranik (jeżeli mamy kogoś do pomocy to może on to zrobić – samemu jest to trochę niewygodne). Osobiście przez lata doświadczeń z lewatywą wypracowałam sobie lepszy sposób, zgniatam dwoma palcami gumową rurkę przez którą płynie woda i w ten sposób zmniejszam, albo zamykam jej dopływ.

Przed przystąpieniem do lewatywy możemy włączyć sobie jakąś muzykę relaksującą, spokojną, która nas odpręży i rozluźni.

KIEDY WYKONYWAĆ LEWATYWĘ – jaka pora jest najlepsza?

Wielu moich znajomych i tych, którzy chcą robić sobie lewatywę zadaje mi to pytanie.

Najlepszą porą dnia jest ranek miedzy godzinami 5:00 a 7:00, bowiem jest to czas aktywności jelita, albo wieczór między godzinami 20:00 a 21:00. Wtedy mamy więcej czasu dla siebie. Pora wieczorna jest np. dobra dla tych, którzy rano idą do pracy, są w stresie i nie mają wtedy czasu na lewatywę. Niemniej dobrze byłoby, żeby lewatywę wykonać dopiero po naturalnym wypróżnieniu. Jeżeli to nie nastąpiło, to trzeba zrobić lewatywę – nazwę ją WSTĘPNĄ – oczyszczająca, która pomoże usunąć masy kałowe, które są w dolnej części jelita. Jeżeli zrobimy wlew, to te masy kałowe będą się przesuwały do góry jelita, a tego nie chcemy, bo może to spowodować bóle i skręty jelita. To jest niestety częsty błąd jaki ludzie popełniają i później mówią, że lewatywa boli. Tak to prawda, ale tylko dlatego boli, bo my popełniliśmy błąd i nie wypróżniliśmy się przed jej zrobieniem! Są jeszcze dwa inne, istotne błędy, które ludzie popełniają przystępując do lewatywy. Dlatego pamiętajmy!!

SA DWIE ZASADY, KTÓRE TRZEBA ZACHOWAĆ PODCZAS ROBIENIA LEWATYWY!!!
 1. NIE WOLNO PRZEKROCZYĆ TEMPERATURY WODY, którą wlewamy do jelita, temperatura ta właściwa wynosi 36 st. C – 38 st. C, zaś maksymalna temperatura to 40 st. C. Ta temperatura absolutnie nie może zostać przekroczona, ponieważ gorąca woda powoduje zniszczenie cienkiej błony śluzowej odbytu. Temperaturę wody możemy zmierzyć termometrem. Jeżeli czujemy, że woda, którą wlewamy jest za gorąca, to lepiej ją od razu wydalić i zaprzestać dalsze wlewanie!
 2. NIE WOLNO PRZEKROCZYĆ ILOŚCI WODY, którą wlewamy do jelita! Irygatory mają zaznaczony poziom wody: 0,5 -1 – 1,5 – 2 litry płynu. z moich 15 letnich doświadczeń dla początkujących dobrze jest zacząć od 0,5 litrów i stopniowo zwiększać ilość wody.

To są moje 15-letnie doświadczenia, którymi pragnę się podzielić, ale nie biorę ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEBIEG i BŁĘDY JAKIE MOGĄ BYĆ PRZEZ WAS POPEŁNIONE! Te zasady sprawdziłam na sobie, nie jestem jednak specjalistą w tej dziedzinie. w internecie jest dosyć dużo informacji na ten temat, są również różne publikacje, artykuły w czasopismach, można porozmawiać ze swoim lekarzem – póki co większość z nich zaleca stosowanie lewatywy nawet w warunkach domowych – polecam zatem najpierw dokładnie się poinformować.

WYKONANIE LEWATYWY WSTĘPNEJ OCZYSZCZAJĄCEJ

Jeżeli ktoś nie wypróżnił się naturalnie przed lewatywą, jak już wspominałam musi zrobić sobie lewatywę oczyszczającą.

 1. PŁYN
  Do przeprowadzenia lewatywy przygotowujemy płyn – może to być przegotowana woda z sokiem z połowy cytryny albo z rumiankiem (proporcje 0,5 litra wody i dwie torebeczki rumianku). Ja osobiście dodaję jeszcze pół łyżeczki soli (rodzaje innych płynów do lewatywy podam później, będą one zaczerpnięte z książki Michała Tombaka i Petara Dimkova).
 2. WYPEŁNIENIE i PRZYGOTOWANIE IRYGATORA
  Zawieszamy irygator na odpowiedniej wysokości, wlewamy płyn – proszę pamiętać o odkręceniu kranika i usunięciu powietrza z gumowej rurki.
  Smarujemy koniec rurki, którą wkładamy do odbytnicy wazeliną, albo zwykłym olejem. Natłuszczenie końcówki ułatwia bezbolesne wprowadzenie jej do odbytu.
 3. ZAJĘCIE ODPOWIEDNIEJ POZYCJI i PODPIĘCIE IRYGATORA
  Kładziemy się na lewym boku, można siedzenie unieść trochę do góry albo podłożyć sobie złożony ręcznik, można także uklęknąć na kolanach i oprzeć się na łokciach – po prostu w pozycji na czworaka. Rozluźniamy się i głęboko i spokojnie oddychamy. Następnie sami albo ktoś kto nam pomaga bierze końcówkę rurki (natłuszczonej) i ostrożnie wkłada 8-10 cm. do odbytnicy.
 4. WLEWANIE PŁYNU
  Kolejną czynnością jest otwarcie kranika (przedtem jednak należy wypuścić powietrze z rurki) i w ten sposób rozpoczyna się wlewanie płynu.
  !!! Jeśli poczujemy parcie to ściskamy gumową rurkę dwoma palcami, aby zamknąć, zmniejszyć ciśnienie wody, można zakręcić kranik i odczekać aż parcie minie, zrobić parę głębokich oddechów i rozluźnić brzuch i pośladki!!!
  Dalej wlewamy pozostałą wodę do jelita. Jeśli cała woda została wprowadzona do jelita wyjmujemy końcówkę (proszę uważać są w niej jeszcze resztki wody) przekręcamy się na prawy bok i leżymy tak 10 minut. Przez ten czas woda przepływa do wszystkich części jelita. Następnie rozluźniamy się, można sobie wyobrażać, jak woda wpływa do wszystkich zakamarków jelita, jak wspaniale odrywa i wypłukuje to, co dawno powinno być wydalone. Po 10 minutach możemy położyć się na plecach lub na lewym boku i lekko pomasować sobie brzuch (prawą ręką okrągłe ruchy zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Po 20 minutach (jeżeli ktoś ma czas i nie ma parcia może po 30 minutach) wstajemy i troszkę chodzimy, można delikatnie podskakiwać na obu nogach, co pomaga oderwać się od ścianek jelita masom kałowym. Po tych czynnościach następuje wypróżnienie.

Uprzedzam, często ten płyn, który z nas się wydostaje okropnie cuchnie. To zależy od stopnia zanieczyszczenia jelita. Może ten „zapach”, to jest smród w zasadzie, wzbudzi w człowieku na pewno najpierw wstręt, obrzydzenie, może później trochę litości dla naszego biednego jelita i całego systemu trawiennego. Dlatego jest takie ważne, co jemy i jak łączymy pożywienie np. białka z węglowodanami, mięso z ziemniakami albo chlebem – dla mnie jest to połączenie szkodliwe, nawet niebezpieczne dla zdrowia!!!

W jelicie mamy po prosto mały „kompost”. Wyobraźmy sobie resztki źle pogryzionego, źle strawionego jedzenia, które w temperaturze 36 st. C w ciemnym pomieszczeniu po prostu fermentuje!!!

Nasz organizm posiada wielostopniowy system samooczyszczania i uzdrawiania. Lewatywa jest wspaniałą i tanią metodą, aby pomoc organizmowi w tych procesach. w dodatku można ją przeprowadzać samemu na różne sposoby.

Bardzo ważne jest po lewatywie uzupełnić „dobre bakterie” – bakterie kwasu mlekowego, tak jak robi się to po użyciu antybiotyków. Woda w trakcie lewatywy wypłukuje bowiem dobre i złe bakterie z jelita, dlatego trzeba je uzupełnić, aby jelito mogło prawidłowo pracować, trawić.

W aptece można kupić Lactiv, w Niemczech jest bardzo dobry preparat – Symbio Lact comp., który kosztują 83 euro. Mogą go kupić trzy osoby na spółkę, bo to są 3 opakowania, po 30 torebeczek. Ja osobiście używam kapsułki, które połykam. Kapsułka rozpuszcza się w jelicie i bakterie nie są niszczone przez kwasy żołądkowe. Natomiast ten proszek wprowadzam za pomocą małego wlewu bezpośrednio do jelita, po głównej lewatywie porannej.

JESTEM ZWOLENNICZKĄ LEWATYWY PONIEWAŻ:

 • pozbyłam się silnych bólów głowy;
 • poprawiłam pracę mojej wątroby;
 • poprawiłam pracę jelit i układu trawiennego;
 • pozbyłam się zespołu jelita drażliwego;
 • pozbyłam się stanów depresyjnych;
 • pozbyłam się stanów nerwowych;
 • pozbyłam się alergii;
 • pozbyłam się wyprysków (które dla mnie były pierwszą oznaką, że moje jelito potrzebuje pomocy);
 • poprawiło się moje ogólne samopoczucie;
 • poprawiła się moja jasność umysłu, przybyło mi energii;
 • czuję się po prostu jak nowo narodzona.

Po 15 latach praktyki mogę powiedzieć, że lewatywa jest czymś wspaniałym i polecam ją wszystkim!

To jest prawda, że:

„W młodości człowiek traci zdrowie, żeby zarobić majątek, a na starość traci majątek, aby odzyskać zdrowie”.

LEWATYWA – RODZAJE i ZASTOSOWANIE

Lewatywy mają szerokie zastosowanie nie tylko dla chorych, ale i zdrowych, niezależnie od wieku. Lewatywy oczyszczają, ale i wprowadzają do organizmu środki lecznicze. Lewatywę można robić z czystej wody, albo też z wody z rożnymi dodatkami.

Oto przykłady wcześniej Wam obiecane:

LEWATYWA ZWYKŁA (OCZYSZCZAJĄCA) WSTĘPNA

1/5 do 1 l cieplej wody Temperatura wody 37°C

LEWATYWY z ROŻNYMI DODATKAMI:

LEWATYWA z NAPARU RUMIANKOWEGO

4 łyżki stołowe rumianku, albo 4 torebeczki, zalać 1/5 – 2 l wrzącej wody. Pozostawić pod przykryciem 20 minut. Kiedy płyn osiągnie temperaturę ok. 37 st. C można wlewać. Ta lewatywa działa uspokajająco np. przy skurczach jelitowych.

LEWATYWA z NAPARU RUMIANKOWEGO z DODATKIEM SOLI i MYDŁA

Do 1/5 l naparu z rumianku dodać 1 łyżeczkę soli (dobra byłaby sól morska albo tybetańska). Normalna sól to trucizna (może o tym innym razem) oraz 1 łyżeczkę płynnego mydła (najlepiej szarego, czy jakiegoś innego zwykłego nieperfumowanego). Kiedy płyn osiągnie temperaturę ok. 38 st. C do 40 st. C można wlewać. Ciepłe lewatywy z dodatkiem mydła stosuje się do usunięcia stwardniałego kału.

LEWATYWA z OLIWĄ i MYDŁEM

Łyżkę stołową płynnego mydła rozpuścić w cieplej wodzie, mieszając tak długo, aż powstanie piana. Dodać 1 – 2 łyżki stołowe oliwy albo oliwy i gliceryny w równych częściach. Kiedy płyn osiągnie temperaturę ok. 38 st. C do 40 st. C można wlewać. Daje dobre rezultaty przy chronicznym zaparciu.

LEWATYWA z SIEMIENIA LNIANEGO i RUMIANKU

Jedną łyżkę siemienia lnianego gotuje się 10 – 20 minut w 1/5 litra wody. Następnie odstawiamy z ognia, dosypujemy 2 łyżki stołowe rumianku (albo 2 torebki) i pozostawiamy pod przykryciem do 20 minut, aż naciągnie. Na koniec dokładnie odcedzamy. Kiedy płyn osiągnie temperaturę ok. 33 st. C do 35 st. C można wlewać. Stosuje się przy zapaleniach jelita grubego.

LEWATYWY ZATRZYMANE

Po całkowitym usunięciu wody wprowadzonej do jelit przez lewatywę, po upływie 30 minut ponownie wprowadza się do jelita 250 g wody. Temperatura woda powinna wynieść 37 st. C i płyn powinien zostać zatrzymany w jelitach przez całą noc.

Ja gotuję w tej ilości wody siemię lniane – łyżeczkę siemienia lnianego i trochę rumianku i dokładnie odcedzam. Ten płyn zostaje wchłonięty przez jelito. Bowiem nasze jelito potrzebuje wilgotności, także nasze ciało. Jeżeli ktoś za mało pije może w ten sposób dostarczyć organizmowi niezbędnej po lewatywie wody. Błona śluzowa jelita po prostu ją wchłonie. z mojej praktyki wiem, że rumianek w połączeniu z siemieniem lnianym łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie się wszelkich ran, zewnętrznych jak i wewnętrznych w ciele człowieka!

Petar Dimkov poleca także LEWATYWY z GORĄCEJ WODY

Ja osobiście próbowałam zrobić taką lewatywę, ale dla mnie była za gorąca i od razu wydaliłam wodę! Robię standardowo lewatywy o temperaturze do 40 st. C. Niemniej jak pisze Petar Dimkov lewatywa z wody o temperaturze ok. 42 st. C do 45 st. C są dobre przy spastycznej obstrukcji, kolkach, utrudnionym wydalaniu moczu. Te jednak są dla odważnych i doświadczonych w temacie.

LEWATYWY z ZIMNEJ WODY

Przygotowujemy płyn – 200 – 300g wody. Kiedy płyn osiągnie temperaturę ok. 18 st. C do 20 st. C można wlewać. Robi się takie niewielkie wlewy 3 – 4 razy dziennie. Tego rodzaju lewatywy stosuje się przy hemoroidach, neurastenii, nadpobudliwości płciowej.

Dużo ludzi robi sobie wlewy z własnego świeżego moczu, albo odgotowanego. Tego typu lewatywa jest bardzo pomocna w leczeniu hemoroidów.

LEWATYWY z OLIWY

Wieczorem wprowadza się 125 g do 200 g oliwy. Kiedy płyn (czysta oliwa) osiągnie temperaturę ok. 36 st. C można wlewać. Po 5 – 6 godzinach można ten płyn wydalić. Nie ma potrzeby utrzymywania go dłużej. Taką lewatywę stosuje się przy obstrukcjach. Przy bardzo ciężkiej obstrukcji można zrobić zatrzymywaną lewatywę, którą powtarzamy przez kolejne 5 – 6 dni. Do wody dodajemy wówczas nie oliwę, ale 1 łyżeczkę oczyszczanej sody.

LEWATYWA z KAWY

Zagotować 2 l wody, dobra byłaby destylowana (ja używam przegotowanej, która zamrażam i ponownie odmrażam), dodać 4 łyżki kawy (zmielonej), gotować przez 15 minut. Odcedzić. Kiedy płyn osiągnie temperaturę ok. 40 st. C można wlewać. Płyn taki w jelicie należy postarać się potrzymać 10- 15 minut, jak kto może i nawet dłużej. Robi się ją przez 3 tygodnie 3 x dziennie, potem 2 tygodnie przerwy i ponownie przez 3 tygodnie 3 x dziennie.

Tą lewatywę zaleca Gerson i stosowana jest ona w leczeniu pacjentów właśnie tzw. terapią Gersona, przy chorobach nowotworowych. Do dzisiaj stosuje ją wielu chorych ze wspaniałymi wynikami! Można ją także zastosować dla normalnego oczyszczenia jelita, wtedy wystarczy ją zrobić 3 x dziennie przez tydzień, potem przerwa 1 tydzień i następnie powtórzyć znów 3 x dziennie przez tydzień. Kawa tak zastosowana wspaniale leczy i wypłukuje trucizny, wszelkie bakterie i grzyby (lewatywę z kawy sama stosowałam, aby pozbyć się grzybów candida). Ta lewatywa jest bardzo wskazana, daje dobre rezultaty. Oczywiście i w tym przypadku jak po każdej lewatywie trzeba uzupełnić dobre bakterie w jelicie. Kawa wypłukuje bowiem „wszystko dobre i złe”, a więc także i dobre bakterie. o tych preparatach, które można zastosować i kupić w każdej aptece pisałam już wcześniej.

Podczas robienia oczyszczenia organizmu, obojętnie czy to jest lewatywa, czy oczyszczenie wątroby itd., zaleca się CAŁKOWITE WYKLUCZENIE z JEDZENIA:

 • białej maki i jej produktów,
 • wszystkich tłuszczów i margaryny,
 • serów, jajek, przetworów mlecznych,
 • mięsa, ryb,
 • wszystkiego co smażone,
 • cukru, ciastek, tortów i innych słodyczy.

Robi się to po to, aby nie obciążać organizmu nowymi truciznami i dodatkowym trawieniem nowego, ciężkostrawnego pożywienia!

Można zatem jeść lekkostrawne pożywienie, należy natomiast ograniczyć przez ten czas jedzenie mięsa i jego wyrobów, ryb, a także wszystkiego co słodkie, mleka krowiego. Można natomiast pić kefir, soki i wodę. Odrzucamy spożycie przez ten czas białego pieczywa. i trzeba pamiętać by dokładnie gryźć każdy kawałek pokarmu 35 do 50 razy. Chińczycy mówią, że jak ktoś jest chory powinien gryźć nawet do 100 razy!! Wielu ludzi dla lepszej skuteczności kuracji oczyszczającej przez ten czas je tylko warzywa, owoce i pije soki.

Rewolucyjny – opatentowany program żywieniowy dający nam idealny stan organizmu

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA LEWATYWY

 • osoby z uchyłkami jelita grubego oraz z wewnętrznymi hemoroidami (niektórzy pomimo, że je mają robią lewatywy, ale tylko z własnego moczu i pozbywają się hemoroidów),
 • osoby ze wrzodziejącym zapaleniem jelita,
 • osoby z guzami w odbytnicy i okrężnicy,
 • osoby zaraz po operacji,
 • osoby z chorobą serca i niewydolnością nerek (choć np. Tombak leczy ludzi z chorobami serca właśnie lewatywami).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEWATYWY

 • lewatywa oczyszcza jelito z mas kałowych, które gromadzą się w różnych częściach jelita i mogą powodować choroby innych organów: nerek, wątroby, pęcherza moczowego, tarczycy itd.,
 • usuwa zgnilizny, grzyby, produkty fermentacji,
 • usuwa pasożyty, które żyją w jelicie,
 • lewatywa przyczynia się do oczyszczenia krwi,
 • lewatywa z cytryny poprawia pH jelit, hamuje fermentację, procesy gnilne, pobudza funkcjonowanie mikroflory,
 • dzięki lewatywie poprawia się wchłanialność jelita grubego, które lepiej przyswaja składniki odżywcze z pokarmów,
 • poprawia motorykę jelit,
 • poprawia pracę układu, a zarazem wzmacnia system immunologiczny,
 • usuwa bóle głowy, nieprzyjemny pot i zapach z ust,
 • zapobiega powstawaniu wyprysków,
 • zapobiega alergii,
 • lewatywa reguluje wagę ciała (nadwagę i niedowagę),
 • zapobiega powstawaniu czarnego nalotu na zębach,
 • poprawia pracę wszystkich organów,
 • człowiek po lewatywie jest zrelaksowany, umysł staje się jaśniejszy, lepiej pracuje,
 • lewatywa dostarcza nowej energii,
 • człowiek czuje się jak nowo narodzony.

To są moje osobiste wskazania do robienia lewatywy, wynikające z wielu lat doświadczeń własnych. Lewatywy poprawiły funkcjonowanie mojego całego organizmu i na dodatek człowiek się nie starzeje tak szybko!! Często znajomi pytają mnie, co ja robię, że jestem ciągle pełna energii i tak młodo wyglądam. Zawsze mówię, że to właśnie zawdzięczam LEWATYWIE. Naturalnie nikt mi nie wierzy.

Źródło: Izaura http://www.arkadia-polania.pl/lewatywa.php

Woda doskonała

Lewatywa jet elementem jeden z najskuteczniejszych metod leczenia raka: Metody Gersona. Metoda Gersona – pokonaj raka

Szkodliwy Gluten

Dawno nie poruszałem na swojej stronie tematyki szkodliwości glutenu jak i ogólnie, produktów zbożowych. Zboża to nie tylko uszkadzający cały organizm, w szczególności mózg, gluten, ale wiele innych toksyn. Między innymi:

-amylopektyny – to „cukry-terminatory” czyli węglowodany złożone, działają jeszcze bardziej szkodliwie niż czysty, rafinowany, przemysłowo produkowany cukier. Pamiętać powinni o tym szczególnie cukrzycy. Każda forma pieczywa jest dla nich jeszcze bardziej zabójcza niż czysty, biały cukier. A teraz pytanie za sto punktów: jak myślisz, dlaczego cukrzykom zaleca się do jedzenia przede wszystkim pieczywo?

-fenyloalanina w dużej dawce. Jest to aminokwas niezbędny, bo powstaje z niego w cyklu przemian m.in. dopamina i noradrenalina. Jednak jego przedawkowanie obniża poziom innego aminokwasu – tryptofanu, a co za tym idzie, serotoniny. Zjedzenie zbyt dużej ilości przemysłowego pieczywa, np bochenka chleba w ciągu kilku godzin, to niemal gwarantowana depresja i ogólne złe samopoczucie na okres około doby.

-do produkcji mąki, pieczywa, słodyczy z glutenem, makaronów itp – od około lat ’80 XX wieku zamiast życiodajnego jodu, używa się toksycznego bromu, który wypiera z organizmu jod. I tym samym, czyni człowieka bezwolnym, ogłupiałym, z niską energią życiową – zobacz tu więcej. Gdy przed 1980, 1990 rokiem dodawano jod do produktów spożywczych (pieczywo, makarony, mąki, sery, mleko i przetwory), to człowiek z dzienną porcją chleba (1 – 4 kanapki) wchłaniał nawet 700 mcg (mikrogramów) jodu. Dziś nie tylko jodu nie ma w większości produktów, ale maksymalną dobową dawkę zredukowano do 150 mcg.

gluten szkodliwy

Wiele uczonych, opłaconych pieniędzmi korporacji „autorytetów” będzie Cię przekonywać, że na to nie ma podstaw naukowych, itp. Z tym, że u prawie każdej osoby po odstawieniu glutenu poprawia się zdrowie. Tak było na przykład u mnie. Nie ważne jest czy dana idea, pogląd, czy choćby dieta, ma poparcie autorytetów religijnych czy naukowych. Ważne jest to, czy dana idea, pogląd, dieta itp itd, działa w praktyce, tu i teraz, i jakie przynosi owoce – rezultaty. Bo mamy oceniać po owocach – po rezultatach jakie są osiągane tu i teraz, w tej chwili – a nie po obietnicach.

Zarówno ideologie, religie jak i propozycje wszelkich „autorytetów naukowych” oparte są na obietnicach, obietnicach i jeszcze raz obietnicach, a nie na obserwacji rezultatów, owoców jakie dają tu i teraz, bo to wychodzi źle dla nich:
-ideologia mówi: „dopiero gdy 100% ludzi będzie wyznawać założenia ideologii i dopiero gdy 100% założeń ideologii zostanie wcielonych w życie, to społeczeństwo i jednostki będą szczęśliwe.
-religia mówi to samo co ideologia, tylko na innych płaszczyznach.
-tak samo nauka, choćby w sprawie glutenu – „dopiero gdy wszyscy przejdą na idealnie pełnoziarnistą dietę, to wtedy będzie ogólne zdrowie, ludzie zaczną chudnąć, i w ogóle zapanuje szczęście powszechne i dobrobyt powszechny na Ziemi.” Kłopot w tym, że na owej diecie pełnoziarnistej nikt nie schudł, te pełne ziarna jak i inne rzeczy z glutenem są spożywane przez większość, a otyłości, chorób serca, cukrzycy itp wywoływanych przez gluten, jest coraz więcej i więcej.

źródło: https://kefir2010.wordpress.com/2015/02/07/8-oznak-nietolerancji-glutenu-to-zwieksza-ryzyko-zgonu-o-600/

Uwaga na niezdrowe jedzenie

Dlaczego nie powinniśmy szczepić siebie ani swoich dzieci?

Dlaczego nie powinniśmy szczepić siebie ani swoich dzieci? Dlatego, że:

Poczęcie dziecka to długo wyczekiwana chwila dla większości rodziców. Czy warto oddawać zdrowie swojego dziecka w imię tych, którzy mają nie do końca czyste intencje? O ich transparentności już w ogóle nie mówiąc? Zdrowie, czy raczej: zarabianie na ciągłym, dożywotnim leczeniu chorób? Jak myślisz, co jest ważniejsze dla korporacji farmaceutycznych?

szczepienia-dzieci

Afery związane z odszkodowaniami wynoszącymi miliardy dolarów to codzienność w branży farmaceutycznej. Regularnie donoszą o nich media. Państwowa Inspekcja Sanitarna co chwila wycofuje duże partie szczepionek. Pewne jest to, że nikt nie wróci życia dziesiątkom tysięcy ofiar śmiertelnych leku Vioxx, którego afera rozgrzewała światowe media na początku XXI wieku. I niestety, nie jest to odosobniona patologia, z którą skutecznie walczą służby. Jest to ponury standard.

Dlaczego nie powinniśmy szczepić siebie ani swoich dzieci? Dlatego, że:

-wszystkie szczepionki są zanieczyszczone toksycznymi dodatkami, takimi jak rtęć, aluminium, formaldehyd, skwalen i masa zanieczyszczeń biologicznych; wynika to z ulotek dołączonych do opakowań szczepionek, których to ulotek nie widzą w ogóle rodzice;

-o ironio nie ma żadnych wiarygodnych danych potwierdzających skuteczność szczepionek, a dane które są dostępne.. Cóż, pieniądz nie śmierdzi, za pieniądze można udowodnić nawet to, że tytoń nie wywołuje raka, i takie próby były kiedyś podejmowane;

-działają one negatywnie na organizm, jest cała masa afer związanych z koncernami farmaceutycznymi. Nie ma tutaj mowy o zachowaniu „najwyższych standardów jakości”, ani tym bardziej o „obiektywności badań naukowych”. Wszystkim steruje ogromny pieniądz i bezlitosny rachunek zysków i strat;

-nie ma wiarygodnych danych o bezpieczeństwie składników szczepionek, tj. wszystkie dane o ich bezpieczeństwie zostały sfałszowane i są na to mocne dowody;

-szczepionki zamiast zapobiegać chorobom, często wywołują te choroby. Na pewno macie w rodzinie osoby, które po szczepieniu na grypę bardzo ciężko chorowały właśnie na.. grypę, nawracające zapalenia płuc i oskrzeli. A to dopiero wierzchołek góry lodowej, dotyczy to wszystkich szczepionek. Zamiast zapobiegać chorobom, często je wywołują;

-szczepionki są często produkowane w krajach III Świata, takich jak: Indonezja, Korea, Chiny, Indie, Pakistan, i przez niedoskonałości procesu produkcyjnego często są zanieczyszczone – całe ich partie są wycofywane po cichu z obrotu;

-wiele szczepionek, szczególnie tych nowszych, zawiera modyfikowane genetycznie fragmenty patogenów, nie występujące w przyrodzie (GMO). Ich wpływ na organizm ludzki jest do końca nie poznany. Takie szczepionki są również w polskim kalendarzu szczepień.

szczepionki-biznes

Źródło: Jacek Kefir. https://kefir2010.wordpress.com/szkodliwe-szczepionki-all-in-1/